Top of the Page

v)Z'kk0i0la0&172@9&vk&3&2001

ih- ,y- iqfu;k

izeq[k lfpoA

vkokl vuqHkkx&3

mRrj izns'k 'kkluA

y[kuÅ% fnukad 22 tuojh] 2001

fiz; egksn;]

lkoZtfud@izkf/kdj.kksa dh Hkwfe ij vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds fo:) izHkkoh dk;Zokgh dj bUgsa gVk;s tkus@/oLrhdj.k ds lUnHkZ esa 'kklu }kjk vkidks le;&le; ij funsZ'k fn;s x;s gSaA fdUrq izkf/kdj.kksa dh ekfld leh{kk ds le; ;g vuqHko fd;k x;k gS fd vf/kdka'k izkf/kdj.kksa }kjk bl vksj fo'ks"k :fp ugha yh tk jgh gSA vki lger gksaxs fd vfrØe.kksa@voS/k fuekZ.kksa ds fo:) le; ls Rofjr xfr ls izHkkoh dk;Zokgh u gksus ds QyLo:i tgka ,d vksj bl izdkj dh vokafNr xfrfof/k;ksa eas layXu rRoksa dks c<+kok feyrk gS] ogha nwljh vksj izkf/kdj.k@'kklu dh lEifRr dh {kfr ds lkFk&lkFk Nfo Hkh /kwfey gksrh gSA ns[kus esa ;gh vk;k gS fd tgk ij mik/;{kksa us dBksjrk ls voS/k fuekZ.k jksdus dk iz;kl fd;k gS] ogk ij lQyrk feyh gS] vU;Fkk izorZu dk dk;Z dkxth [kkukiwfrZ rd jg x;k gSA

vr,o eq>s bl fo"k; esa vkils ;g dgus dh vis{kk dh xbZ gS fd ,sls ekeyksa esa vfHk;ku pykdj Bksl ,oa ifj.kkekRed dk;Zokgh dh tk,A bl laca/k esa fuEu egRoiw.kZ fcUnqvksa ij /;ku fn;k tk, %&

1 voS/k fuekZ.k@vfrØe.kksa ij ;fn izHkkoh fu;a=.k ,oa vadq'k ugha yxk;k tk,xk rks blds fy, mRrjnkf;Ro Lo;a izkf/kdj.k ds mik/;{k dk gksxkA ;g Hkh Li"V djuk gS fd voS/k fuekZ.kksa@vfrØe.kksa ds fo:) dk;Zokgh fd;s tkus ds lUnHkZ esa fd;s x;s iz;klksa dks ifj.kkeksa@lQyrk ds vk/kkj ij vkadfyr fd;k tk;sxk vkSj ,sls iz;klksa ds lEcU/k esa dsoy i=kpkj dk mYys[k djuk i;kZIr u gksxkA vfrØe.kksa dks jksdus esa izHkkoh dk;Zokgh u djus okys mRrjnk;h vf/kdkfj;ksa ds fo:) /kkjk 26&?k] m0iz0 uxj ;kstuk ,oa fodkl vfHkfu;e] 1973 ds vUrxZr izFke lwpuk fjiksVZ Hkh ntZ djkbZ tk;A

2 cM+s voS/k fuekZ.kksa rFkk O;kolkf;d] xzqi gkmflax vkfn ds fo:) dk;Zokgh gsrq izkFkfedrk nh tk,A ,sls voS/k fuekZ.kksa dks vkjEHk gh u gksus fn;k tk, rFkk /oLrhdj.k ds vf/kdkj dk izHkkoh mi;ksx fd;k tk;A ;fn fuekZ.k fdlh izdkj vkxs c<+ Hkh x;k gS rks bUgsa lhy fd;k tk,A fdlh Hkh n'kk esa fuekZ.k Nr dh LVst rd ugha c<+us fn;k tk; rFkk lHkh fof/kd mik;ksa dk bLrseky fd;k tk;A lhy djrs le; QksVks xzkQh Hkh djkbZ tk; ftldk [kpkZ ckn esa voS/k fuekZ.kdrkZ ls olwyk tk;A

3 bl izdkj dh dk;Zokgh ds fy, ftl LFky dk p;u fd;k tk, mlesa fcuk fdlh HksnHkko ds lHkh fo:) leku :i viuk;k tk, rkfd fdlh dks f'kdk;r dk volj u feysA ;Fkk lEHko o`gn voS/k fuekZ.kksa ds fo:) igys dk;Zokgh dh tk,A

4 izorZu vuqHkkx esa tks vf/kdkjh rSukr fd;s tk;a os lfØ; o l{ke gksus pkfg,A lgk;d vfHk;Urk@voj vfHk;Urk dk dk;Zdky mDr vuqHkkx esa ,d o"kZ ls vf/kd u gks rFkk ;g Hkh /;ku j[kk tk, fd ftu vf/kdkfj;ksa dh [;kfr vPNh u gks vFkok ftUgsa izfrdwy izfof"V@izfof"V;ka iwoZ esa nh x;h gksa vFkok fuyafcr fd;s x;s gksa mUgsa bl dk;Z esa u yxk;k tk;A

5 vfrØe.kdrkZ@voS/k fuekZ.kdrkZ ds fo:) dk;Zokgh ds lkFk gh ,sls vfrØe.k@voS/k fuekZ.k jksdus ds fy, mRrjnk;h vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds fo:) Hkh vfuok;Z :i ls fu;ekuqlkj dM+h dk;Zokgh dh tk;A ;g Hkh lqfuf'pr fd;k tk; fd izorZu vuqHkkx ds ftu vfHk;arkvksa ds {ks= esa vf/kd la[;k esa vfrØe.k@voS/k fuekZ.k gks jgs gksa vFkok bUgsa jksdus esa f'kfFkyrk cjrh tk;] muds fo:) dM+h dk;Zokgh fd;s tkus ds vfrfjDr Hkfo"; esa bUgsa laosnu'khy@egRoiw.kZ in dk dk;Z u lkSaik tk;A

6 bl laEcU/k esa dh x;h dk;Zokgh dh izkf/kdj.kksa dh ekfld leh{kk cSBd rFkk 'kklu esa mPp Lrjksa ij Hkh bldh le;&le; ij leh{kk dh tk;sxhA leh{kk gsrq 'kklu dks lwpuk Hksts tkus gsrq izk:i Hkh layXu fd;k tk jgk gSA lekIr ekg dh lwpuk vkxkeh ekg dh 5 rkjh[k rd vf/k'kklh funs'kd] vkokl cU/kq dks fuf'pr :i ls izkIr gks tkuh pkfg,A

var esa eSa vkils iqu% vis{kk d:xk fd vfrØe.kksa@voS/k fuekZ.kksa ds fo:) fu;ekuqlkj Bksl ,oa izHkkoh dk;Zokgh fd;s tkus dks vius Lrj ls loksZPp izkFkfedrk nsa rkfd vkidh Nfo rFkk izkf/kdj.k dh Nfo esa lq/kkj gks ldsA

layXud % mijksDrkuqlkj

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

mik/;{k]

fodkl izkf/kdj.k

v/kZ'kk0i0la0&1721@9&vk&3&2001 rnfnukad

fiz; egksn;]

mijksDr dh izfr eSa vkidks bl vuqjks/k ds lkFk Hkst jgk gw fd vki Hkh d`i;k vius Lrj ij izkf/kdj.k ds mik/;{k dks leqfpr ekxZn'kZu iznku djrs gq, le;&le; ij vuqJ.k djrs jgsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

v/;{k@e.Myk;qDr]

mRrj izns'kA

 

v/kZ'kk0i0la0&1722@9&vk&3&2001 rnfnukad

mijksDr dh izfr vkidks bl vk'k; ls izsf"kr fd mijksDr lwpuk dk Øfed izxfr lfgr ladyu djkdj izR;sd ekg dh 8 rkjh[k rd eq>s izLrqr djsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

Jh lat; HkwljsM~Mh]

vf/k'kklh funs'kd]

vkokl cU/kq]

y[kuÅA

 

lkoZtfud@izkf/kdj.k Hkwfe ij vfrØe.k@voS/k fuekZ.kksa ds fo:) dh x;h

dk;Zokgh dh lwpuk dk izk:i

ekg o"kZ 2001

fodkl izkf/kdj.k dk uke

/kkjk&26?k] ds vUrZxr ntZ djkbZ xbZ ,Q0vkbZ0vkj0 dh la[;k

;ksx

/oLr fd, x;s Hkouksa dh la[;k

lhy fd, x;s Hkouksa dh la[;k

{ks=Qy

mRrjnk;h vf/kdkjh ds fo:)

vfrØe.kdrkZ ds fo:)

200 oxZ ehVj rd

200&500

oxZ ehVj

500 oxZ ehVj ls vf/kd

;ksx

 

 

 

'kh"kZ izkFkfedrk@le;c)

la[;k&356@9&vk&3&2001&22dkEi@2001

izs"kd]

ih0,y0 iqfu;k]

vk;qDr ,ao izeq[k lfpo]

vkokl ,oa uxj fodkl foHkkx]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

1- vkokl vk;qDr]

m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn]

mRrj izns'kA

2- mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&3 y[kuÅ % fnukd % 06 Qjojh] 2001

fo"k;% voS/k fuekZ.kksa dks fpfUgr djrs gq, fuekZ.k vof/k esa dk;Zjr jgs vfHk;Urkvksa dh lwpuk miyC/k djkus ds lEca/k esa

egksn;]

mi;qZDr fo"k;d 'kklukns'k la[;k&172@9&vk&3&2001] fnuakd 22 tuojh] 2001 dh vksj vkidk /;ku vkd`"V djrs gq, eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd vfrØe.kksa@voS/k fuekZ.kksa ds fo:) vfHk;ku pykdj Bksl ,oa ifj.kkRed dk;Zokgh fd, tkus dh mDr 'kklukns'k }kjk vkils vis{kk dh xbZ FkhA 'kklu ds laKku esa ;g Hkh yk;k x;k gS fd voS/k :i ls fcuk ekufp= Lohd`r djk;s vFkok Lohd`r ekufp= ds foijhr fd;s tk jgs fuekZ.k dk;ksZa dks lEcfU/kr vfHk;Urkvksa }kjk fuekZ.k vof/k esa jksdus gsrq izHkkoh dk;Zokgh ugha dh tkrh gSA blds foijhr voS/k fuekZ.kdrkZvksa ls feyh Hkxr gksus ls bu ds fuekZ.k dk;ksZa dks izksRlkgu fn;k tkrk gSA ;g fLFkfr vR;Ur [ksntud gS rFkk bl ij izHkkoh fu;a=.k fd;k tkuk furkUr vko';d gSA

'kklu }kjk lE;~d fopkjksijkUr ;g fu.kZ; fy;k x;k gS fd bl izdkj gq, vfrØe.kksa@voS/k fuekZ.kksa dks fpfUgr fd;k tk;s rFkk fuekZ.k vof/k esa dk;Zjr lacaf/kr {ks= ds voj vfHk;Urk ,oa lgk;d vfHk;Urk rFkk v/kh{k.k vfHk;urk ds fo:) dBksj dk;Zokgh dh tk;sA vr% vkils vuqjks/k gS fd voS/k fuekZ.kksa dh lwph ,oa dk;Zjr voj vfHk;Urkvksa] lgk;d vfHk;Urvksa rFkk v/kh{kd vfHk;Urkvksa dh lwph fnukad 1-3-2001 rd 'kklu dks vfuok;Zr% miyC/k djkus dk d"V djsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

vk;qDr ,oa izeq[k lfpo

 

v)Z'kkldh; i0la0&1664@9&vk&3&2001&289 dkEi@98

ih0,y0iqfu;k vkokl vuqHkkx&3

vk;qDr ,oa izeq[k lfpoA

mRrj izns'k 'kkluA

vkokl ,oa uxj fodklA

y[kuÅ% fnukad 18 vizSy] 2001

fiz; egksn;]

lkoZtfud Hkwfe@izkf/kdj.kksa dh Hkwfe ij vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds fo:) izHkkoh dk;Zokgh fo"k;d vkidks Hksts x;s esjs iwoZ v)Z'kkldh; i= la[;k&172@9&vk&3&2001] fnuakd 22 tuojh] 2001 dk d`i;k lanHkZ ysa ftlds }kjk O;olkf;d o xzqi gkmflax vkfn ds vis{kkd`r cM+s voS/k fuekZ.kksa ds /oLrhdj.k@lhy fd;s tkus ds vkns'kksa ds lkFk&lkFk mRrjnk;h vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds fo:) dk;Zokgh fd;s tkus ds funsZ'k fn;s x;s FksA

vkils ;g Hkh vis{kk dh x;h Fkh fd voS/k fuekZ.kksa ds fo:) vfHk;ku pykdj Bksl ,oa ifj.kkRed dk;Zokgh dh tk, rkfd 'kkldh;@izkf/kdj.k dh lEifRr dh {kfr ds jksdFkke ds lkFk 'kklu dh Nfo Hkh cjdjkj j[kh tk ldsA

fofHkUu Lrjksa ij ;g vuqHko fd;k tk jgk gS fd vf/kdka'k LFkkuksa ij NksVs&NksVs voS/k fuekZ.kksa ds fo:) gh NqV&iqV dk;Zokgh dj drZO; dh bfrJh le{k yh xbZ ,oa cM+s ,oa xEHkhj fdLe ds voS/k fuekZ.k dh vksj /;ku ugha fn;k x;kA vr,o iwoZ esa fn;s funsZ'kksa ds rkjrE; esa voS/k fuekZ.kksa ds /oLrhdj.k gsr izkFkfedrk,a fuEu ojh;rk Øe esa fu/kkZfjr fd;s tkus dh vis{kk dh x;h gS %&

1& lM+d ij vfrØe.k ls fHkUu lkoZtfud Hkwfe ij fd;s x;s cM+s voS/k fuekZ.kA

2& ,sls cM+s voS/k fuekZ.k ftuesa fd vf/kdka'k fu;eksa dh vogsyuk djrs gq, fuekZ.k fd;s x;s gksa ;Fkk %&

v ftuesa dksbZ Hkh ekufp= dh Lohd`fr izkIr ugha dh x;h]

c lsVcSd dk O;kid mYya?ku fd;k x;k gks]

l egk;kstuk esa fu/kkZfjr Hkw&mi;ksx ds foijhr fuekZ.k fd;k x;k gksA

3& ikfdZax gsrq fpfUgr@fu/kkZj.k LFky ij voS/k fuekZ.k fd;k x;k gksA

vkils vis{kk dh tkrh gS fd mijksDr ojh;rk ds vk/kkj ij voS/k fuekZ.kksa dks fpfUgr dj Js.khokj lwphc) dj ysa rFkk mlh ds vuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr djsaA LFkkuh; tuizfrfuf/k;ksa dks Hkh bu izkFkfedrkvksa ls voxr djkrs gq, mUgsa Hkh fo'okl esa ys ysa] ijUrq fcuk fdlh HksnHkko vFkok ncko ds fu"i{krk iwoZd ojh;rk Øe esa gh /oLrhdj.k vfHk;ku lapkfyr djsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

mik/;{k]

fodkl izkf/kdj.k

 

 

v/kZ'kkldh; i= la[;k&16642@9&vk&3&2001 rnfnukad

fiz; egksn;]

eSa vius iwoZ v)Z'kkldh; i= fnukad 22 tuojh] 2001 dh izfr layXu djrs gq, vkidks Hkh bl i= dh izfr bl vk'k; ls Hkst jgk gw fd m0iz0 vkokl ,oa fodkl ifj"kn ds lanHkZ esa mijksDrkuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr djus dk d"V djsaA

layXud % ;FkksDrA Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

Jh jktsUnz HkkSuoky]

vk;qDr]

m0iz0 vkokl ,oa fodkl ifj"kn]

y[kuÅA

v/kZ'kk0i0la0&16642@9&vk&3&2001 rnfnukad

fiz; egksn;]

mijksDr dh izfr eSa vkidks bl vuqjks/k ds lkFk Hkst jgk gw fd vki Hkh d`i;k vius Lrj ls izkf/kdj.k ds mik/;{k dks leqfpr ekxZn'kZu iznku djrs gq, le;&le; ij vuqJo.k Hkh djrs jgsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

Jh -----

v/;{k@e.Myk;qDr]

m0iz0A

v/kZ'kk0i0la0&16643@9&vk&3&2001 rnfnukad

fiz; egksn;]

mijksDr dh izfr vidks bl vk'k; ls izsf"kr fd mijksDr lwpuk dk Øfed izxfr lfgr ladyu djkdj izR;sd ekg eq>s izLrqr djsaA

Hkonh;]

ih0,y0 iqfu;k

Jh lat; HkwljsM~Mh]

vf/k'kklh funs'kd]

vkokl&cU/kq] y[kuÅA

 

 

 

ifjf'k"V & 8

la[;k&2444@9&vk&3&2001vk-c-

izs"kd]

Jh vrqy dqekj xqIrk]

lfpo]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&1 y[kuÅ% fnukd&15 ebZ] 2001

fo"k;% fu;ksftr :i ls fodflr dkyksfu;ksa esa Hkwfe@Hkou ds voS/k mi;ksx ds fo:) mRrj izns'k uxj fu;kstu ,oa fodkl vf/kfu;e] 1973 ds v/khu dk;Zokgh fd, tkus ds lEcU/k esa

egksn;]

izk;% ;g ns[kus esa vk jgk gS fd fu;ksftr dkyksfu;ksa esa Hkwfe@Hkou ds voS/k mi;ksx lEcU/kh mYya?kuksa dh izo`fRr fnu&izfrfnu c<+rh tk jgh gS ftlds ckjs esa 'kklu dks fujUrj f'kdk;rsa izkIr gks jgh gSaA fu;ksftr dkyksfu;ksa esa Hkwfe ,oa Hkou dk egk;kstuk@tksuy Iyku@ys&vkmV Iyku esa fu/kkZfjr mi;ksx ds foijhr fd;k tkuk xEHkhj izd`fr dk vijk/k gSA blds QyLo:i u dsoy fjgk;'kh {ks= dh 'kkfUr Hkax gksrh gS cfYd ok;q ,oa /ofu iznw"k.k ds lkFk&lkFk ;krk;kr o voLFkkiuk lqfo/kkvksa ij ncko c<+rk gSA bl izdkj izHkkoh fu;U=.k ds vHkko esa fo|eku Hkw&mi;ksx dh izd`fr cnyus yxrh gS vkSj dkykUrj esa lEiw.kZ dkyksuh@{ks=] nwljs mi;ksx esa ifjofrZr gks tkrk gS tks egk;kstuk@tksuy Iyku@ys&vkmV Iyku esa ifjdfYir fu;ksftr fodkl ds mn~ns'; ds fo:) gSA bl izo`fRr ij rRdky fu;U=.k ,oa vadq'k yxk;s tkus dh vko';drk gSA

2- fofnr gS fd Lohd`r ;kstukvksa ds mYya?ku esa Hkwfe vkSj Hkouksa dk mi;ksx fd, tkus ds lEcU/k esa mRrj izns'k uxj fu;sktu vkSj fodkl vf/kfu;e 1973 dh /kkjk&16 esa ;g izkfo/kku gS fd fdlh {ks= esa] fdlh ;kstuk ds izo`Rr gksus ds i'pkr dksbZ O;fDr ml {ks= esa ml ;kstuk ds izfrdwy fdlh Hkou vFkok Hkwfe dk u rks mi;ksx djsxk vkSj u mi;ksx djus dh vuqefr iznku dh tk,xhA ;fn dksbZ O;fDr ;kstuk ds izfrdwy fdlh Hkou vFkok Hkwfe dk mi;ksx djrk gs rks mlds fo:) vf/kfu;e dh /kkjk&26 2 ds v/khu n.MkRed dk;Zokgh dh tk,xhA

3- vr,o eq>s ;g dgus dk fuos'k gqvk gS fd fu;skftr dkyksfu;ksa esa Hkou vFkok Hkwfe ds voS/k mi;ksx dh leL;k ls fuiVus gsrq 'kklu }kjk rRdky izHkko ls fuEukuqlkj dk;Zokgh djus dk fu.kZ; fy;k x;k gS %&

(i) izkf/kdj.k }kjk fu;ksftr :i ls fodflr@vuqeksfnr dkyksfu;ksa dk losZ{k.k djk;k tk, vkSj ,sls Hkw[k.Mksa rFkk Hkouksa dks fpfgUgr fd;k tk, ftudk mi;ksx Lohd`r ekufp= ds fo:) fd;k tk jgk gSA ,sls Hkouksa dh lwph@fooj.k rS;kj dj mudk vfHkys[k dEI;wVj ij j[kk tk, vkSj QksVksxzkQh Hkh djkbZ tk,A

(ii) Hkouksa ds fpUghdj.k ds mijkUr LFkkuh; lekpkj i=ksa esa ,d uksfVl ,sls Hkouksa dh lwph lfgr izdkf'kr djk;k tk,A mDr uksfVl esa ;g vis{kk dh tk, fd ftl O;fDr }kjk viuh Hkwfe@Hkou dk mi;ksx Lohd`r ekufp= ds fo:) fd;k tk jgk gS] og mls ,d ekg ds vUnj lekIr dj ys@Lohd`r ekufp= ds vuq:i dj ys vFkok ,sls Hkw@Hkou Lokfe;ksa ds fo:) vf/kfu;e ds vuqlkj n.MkRed dk;Zokgh dh tk,xhA

(iii) ftu Hkw@Hkou Lokfe;ksa dks voS/k Hkw&mi;ksx ,d ekg ds vUnj lekIr djus esa O;ogkfjd dfBukbZ gks vFkok mDr vof/k de gks] rks lEcfU/kr Hkw@Hkou Lokeh dks le; c<+kus gsrq ftldh vf/kdre vof/k rhu ekg gksxh] fodkl izkf/kdj.k dks fyf[kr vuqjks/k djuk gksxkA c<+kbZ xbZ vof/k ds fy, vkosnd ls ^^uku&dkUQkfex 'kqYd** fy;k tk,xk tks ry {ks=Qy ij vk/kkfjr gksxk rFkk ftldk 90 izfr'kr va'k izkf/kdj.k ds voLFkkiuk [kkrs esa tek gksxkA ry {ks=Qy dk rkRi;Z Hkou ds ml {ks=Qy ls gS] ftldk Lohd`r ekufp= ds fo:) mi;ksx fd;k tk jgk gSa ^^uku&dkUQkfeZx 'kqYd** dh njsa Hkou ds mi;ksx ds vk/kkj ij fuEu gksaxh %&

d O;olkf;d Hkou rFkk dk;kZy; % :0 5@& izfr oxZ QqV

[k vkS|ksfxd % :0 3@& izfr oxZ QqV

x vU; % :0 2@& izfr oxZ QqV

(iv)rhu ekg dh vof/k iw.kZ gksus ij ftu Hkw@Hkou Lokfe;ksa }kjk viuh Hkwfe@Hkou dk mi;skx Lohd`r ekufp= ds vuq:i ugha dj fy;k tkrk gS] ds fo:) m0iz0 uxj fu;kstu vkSj fodkl vf/kfu;e] 1973 dh /kkjk&262 ds v/khu n.MkRed dk;Zokgh dh tk,xhA

4- mijksDr ds Øe esa vkils ;g vis{kk dh tkrh gS fd fu;ksftr dkyksfu;ksa esa Hkwfe ,oa Hkou ds voS/k mi;ksx ds fo:) fu;ekuqlkj izHkkoh dk;Zokgh loksZPp izkFkfedrk ds vk/kkj ij djus dk d"V djsa rFkk dk;Zokgh dh lwpuk layXu izi= ds vuqlkj 'kklu dks miyc/k djkuk lqfuf'pr djsaA

layXud % mijksDrkuqlkj

Hkonh;]

vrqy dqekj xqIrk

lfpo

la[;k 20441@9&vk&3&2001vk-c- rn~fnukad

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr %&

1- futh lfpo] ek0 vkokl ea=h@jkT; vkokl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA

2- vkokl vk;qDr] m0iz0 vkokl ,oa fodkl ifj"kn] y[kuÅA

3- v/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'kA

4- v/;{k] leLr fo'ks"k {ks= fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'kA

5- leLr fu;U=d izkf/kdkjh@ftykf/kdkjh] fofu;fer {ks=] mRrj izns'kA

6- eq[; uxj ,oa xzke fu;kstd] mRrj izns'kA

7- vij funs'kd] fu;kstu] m0iz0 vkokl cU/kqA

vkKk ls]

lat; HkwljsM~Mh

fo'ks"k lfpo

 

 

 

izi=

Hkfe@Hkou ds voS/k Hkw&mi;ksx ds fo:) dk;Zokgh dh izxfr

 

 

izkf/kdj.k dk uke ----------------------------------------------

1 fu;ksftr@vuqeksfnr dkyksfu;ksa dh la[;k ----------------------------------------------

2 dqy Hkq[k.Mksa@Hkouksa dh la[;k -----------------------------------------------------------

3 losZ{k.k izkjEHk djus dh frfFk -----------------------------------------------------------

4 losZ{k.k ds lekiu dh frfFk -------------------------------------------------------------

5 voS/k Hkw&mi;ksx okys Hkw[k.Mksa@Hkouksa dh dqy la[;k ----------------------------

d vkoklh; ls O;olkf;d ----------------------------------------------------------

[k vkoklh; ls dk;kZy; -------------------------------------------------------------

x vkoklh; ls vU; -----------------------------------------------------------------

6 fpfUgr Hkw[k.Mksa@Hkouksa dh lwph lekpkj i= esa izdkf'kr

djus dh frfFk --------------------------------------------------

7 ,d ekg ds vUnj Lohd`r ekufp= ds vuq:i mi;ksx

djus okyksa dh la[;k --------------------------------------------------

8 vof/k c<+kus gsrq vkosnu i=ksa dh la[;k ----------------------------------------------

9 uku&dkUQkfeZx 'kqYd ls izkIr /kujkf'k #0-------------------------------------------

10 /kkjk&262 ds v/khu n.MkRed dk;Zokgh la[;k------------------------------------

 

 

la[;k&5097@9&vk&3&2001vk-c-

izs"kd]

vrqy dqekj xqIrk]

lfpo]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&3 y[kuÅ% fnukd&26 ebZ] 2001

fo"k; % vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ds lEcU/k esaA

egksn;]

vki voxr gS fd mRrj izns'k uxj ;kstuk vkSj fodkl vf/kfu;e] 1973 ds vuqlkj fodkl {ks= esa dksbZ Hkh fodkl@fuekZ.k dk;Z djus ls iwoZ mDr vf/kfu;e dh /kkjk&15 ds v/khu vuqKk izkIr fd;k tkuk vfuok;Z gSA ijUrq vf/kdka'k izkf/kdj.k {ks=ksa esa bldh vogsyuk djrs gq, ys&vkmV Iyku Lohd`r djk, fcuk dkyksfu;ka fufeZr dj yh xbZ gSa] ftuesa vf/kdrj esa fodkl dk;Z ;k rks v/kwjs gSa vFkok fu/kkZfjr Lrj ds ugha gSA mDr vf/kfu;e dh /kkjk&33 ds vuqlkj fodkl izkf/kdj.kksa }kjk ,sls vfodflr {ks=ksa ds fodkl dks iw.kZ djk;k tk ldrk gS vkSj blds fy, mUgsa ;g vf/kdkj iznRr gS fd og fdlh ftEesnkj ,tsUlh ls dk;Z djokus ds fy, ykHkkFkhZ dks ck/; djsa vFkok Lo;a dk;Z djkdj ml ij vkus okys O;; dks ykHkkFkhZ ls olwy djsaA

2- fofnr gS fd uxjh; {ks=ksa esa fo|eku vkoklh; LVkd dk ,d cgqr cM+k Hkkx vuf/kd`r :i ls fufeZr dkyksfu;ksa ds vUrxZr gS] ftudk vc /oLrhdj.k fd;k tkuk O;ogkfjd ugha gSA jkT; vkokl uhfr esa vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq 'kklu Lrj ij izfØ;k rS;kj fd, tkus dh vis{kk gSA vr% ,slh dkyksfu;ska ds ifjokjksa dks ewyHkwr ukxfjd lqfo/kk,a miyC/k djkus gsrq 'kklu }kjk fu;ferhdj.k dh xkbZMykbUl rS;kj dh xbZ gSa ftuds vUrxZr fu;ferhdj.k dh izfØ;k] fu;ferhdj.k dh iw.kZrk rFkk Hkfo"; esa vuf/kd`r fodkl@fuekZ.k ds fu;U=.k gsrq vko';d izkfo/kku fd, x, gSaA bu xkbZMykbZUl ds fØ;kUo;u ds QyLo:i ukxfjdksa dks ,d LoPN fjgk;'kh i;kZoj.k miyC/k gksus ds lkFk&lkFk vuf/kd`r dkyksfu;ksa dks lexz uxjh; fodkl ls ,dhd`r fd;k tk ldsxkA

2- vr,o fu;ferhdj.k xkbZMykbUl dh izfr layXu djrs gq, eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd buds fØ;kUo;u gsrq fuEukuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr djus dk d"V djsa %&

(i) fu;ferhdj.k gsrq dV&vkWQ&MsV 31-3-2001 gksxh] vFkkZr~ dV&vkWQ&MsV rd fufeZr gks pqdh ik= vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ij gh fopkj fd;k tk,xkA

(ii) xkbZMykbZUl ds vuqlkj ik=rk dh Js.kh esa vkus okyh vuf/kd`r dkyksfu;ksa dks izkf/kdj.k }kjk ,d æqr losZ ds vk/kkj ij fpfUgr dj lwph rS;kj dh tk, ftls LFkkuh; lekpkj i=ksa esa bu funsZ'kksa ds tkjh gksus dh frfFk ls ,d ekg ds vUnj izdkf'kr djk;k tk,A fpfUgr dh xbZ dkyksfu;ksa dh lwph 'kklu dks Hkh miyC/k djkbZ tk,A

(iii) fu;ferhdj.k gsrq vkosnu i= ,d lhfer le;kof/k vf/kdre nks ekg esa fu/kkZfjr izi= ij vkeaf=r fd, tk,aA vkosnu i= vkeaf=r djus dh frfFk mik/;{k] fodkl izkf/kdj.k }kjk fu/kkZfjr dh tk,xhA

(iv) vkosndksa dks fu;ferhdj.k xkbZMykbZUl dh tkudkjh nsus] ys&vkmV Iyku rS;kj ,oa tek djus] fodkl dk;ks ds vkx.ku ,oa fØ;kUo;u esa ekxZn'kZu iznku djus gsrq ^^, ,l** rFkk ^^,** Js.kh ds izkf/kdj.kksa esa vf/k'kk"kh vfHk;ark@tksuy Lrj ij rFkk ^^ch** ,oa ^^lh** Js.kh ds izkf/kdj.kksa esa lgk;d vfHk;ark Lrj ij ^^lqfo/kk iznk;d izdks"B** dk rRdky xBu dj 'kklu dks lwfpr fd;k tk,A

(v) fu;ferhdj.k izfØ;k dks lqfo/kktud ,oa izHkkoh cukus rFkk Hkfo"; esa vuf/kd`r fodkl@fuekZ.k ij fu;U=.k gsrq izkf/kdj.k {ks= dks tksUl esa ckaVdj lEcfU/kr vf/kdkfj;ksa dk mRrjnkf;Ro fu/kkZfjr fd;k tk,A

(vi) xkbZMykbZUl dk O;kid izpkj&izlkj lqfuf'pr djus gsrq izkf/kdj.kksa }kjk cqdysV dk eqæ.k djk;k tk, tks izkf/kdj.k dkm.Vj ij fcØh ds vk/kkj ij turk dks miyC/k jgsA cqdysV dk ewY; eqæ.k dh ykxr rFkk ml ij 10 izfr'kr iz'kklfud O;; ds ;ksx ls vf/kd ugha gksxkA blds vfrfjDr LFkkuh; lekpkj i=ksa esa foKkiu nsdj rFkk lwpukiV ij xkbZMykbZUl ds eq[; izkfo/kkuksa dk mYys[k djrs gq, vkosndksa dks LosPNk ls fu;ferhdj.k dh izfØ;k dk ykHk mBkus gsrq izksRlkfgr fd;k tk,A

4- d`i;k mijksDr O;oLFkk,a rRdky izHkko ls lqfuf'pr djus dk d"V djsa rFkk d`r dk;Zokgh ls 'kklu dks Hkh voxr djk,aA

layXud % xkbZMykbZUl 13 i`"B

Hkonh;]

vrqy dqekj xqIrk

lfpo

la[;k 50971@9&vk&3&2001vk-c- rn~fnukad

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr %&

1- futh lfpo] ek0 vkokl ea=h@jkT; vkokl ea=h@jkT; uxj fodkl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA

2- futh lfpo] vk;qDr ,oa izeq[k lfpo] vkokl ,oa uxj fodkl foHkkx] mRrj izns'k 'kkluA

3- futh lfpo] lfpo vkokl ds voyksdukFkZA

4- lfpo] uxj fodkl foHkkx] mRrj izns'k 'kkluA

5- lfpo] uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu foHkkx] mRrj izns'k 'kkluA

6- v/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'kA

7- v/;{k] m0iz0 fo|qr dkjiksjs'ku fyfeVsM] y[kuÅA

8- vkokl vk;qDr] m0iz0 vkokl ,oa fodkl ifj"kn] mRrj izns'kA

9- funs'kd] lwMkA

10- izcU/k funs'kd] m0iz0 lgdkjh vkokl la?k fyfeVsM] y[kuÅA

11- funs'kd] LFkkuh; fudk;] mRrj izns'kA

12- eq[; uxj ,oa xzke fu;kstd] mRrj izns'kA

13- izcU/k funs'kd] mRrj izns'k ty fuxe] jk.kk izrki ekxZ] y[kuÅA

14- leLr fo'ks"k lfpo] rFkk la;qDr lfpo] vkokl] mRrj izns'k 'kkluA

15- v/;{k] bf.M;u bULVhV~;wV vkWQ vkdhZVsDV~l] mRrj izns'kA

16- v/;{k] ;w-ih- jsMdks] y[kuÅA

17- vij funs'kd] fu;kstu] m0iz0 vkokl cU/kqA

Hkonh;]

;Kohj flag pkSgku

fo'ks"k lfpo

 

 

 

 

vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq xkbZMykbUl

1- ifjp;

fodkl izkf/kdj.k {ks= ds vUrZxr dksbZ Hkh fodkl ,oa fuekZ.k dk;Z fd, tkus ls iwoZ m0 iz0 uxj ;kstuk vkSj fodkl vf/kfu;e] 1973 dh /kkjk&15 ds v/khu vuqKk izkIr fd;k tkuk vfuok;Z gSA ijUrq blds ckotwn Hkh vf/kdka'k uxjh; {ks=ksa esa dfri; dkyksukbZtlZ] lgdkjh vkoklh; lfefr;ksa rFkk futh Hkw&Lokfe;ksa }kjk vuf/kd`r :i ls Hkwfe dk mi&foHkktu dj ,oa ys&vkmV Iyku Lohd`r djk, fcuk dkyksfu;ka fufeZr dj yh xbZ gSa ftuesa fodkl dk;Z ;k rks v/kwjs gSa vFkok fu/kkZfjr Lrj ds ugha gSaA ,slh gh fLFkfr esa bu dkyksfu;ksa ds vUrxZr dbZ Øsrkvksa }kjk Hkouksa dk vuf/kd`r :i ls fuekZ.k dj fy;k x;k gSA ;|fi vuf/kd`r fuekZ.k ds 'keu gsrq vf/kfu;e dh /kkjk & 32 esa izkfo/kku gS] rFkkfi 'keu ds iwoZ vuf/kd`r dkyksfu;ksa dk fu;ferhdj.k ,oa muesa fodkl dk;Z lqfuf'pr fd;k tkuk vko';d gSA

2- fu;ferhdj.k dk rkRi;Z

fu;ferhdj.k dk rkRi;Z vf/kfu;e esa fufgr izkfo/kkuksa ds vUrxZr fodkl ,oa fuekZ.k dh oS/kkfud Lohd`fr iznku djrs gq, vkUrfjd ,oa okg~; fodkl iw.kZ dj vFkok iw.kZ djkdj lEcfU/kr LFkkuh; fudk; dks lsokvksa ds j[k&j[kko gsrq gLrkUrfjr fd, tkus ls gSA

3- fu;ferhdj.k gsrq vf/kfu;e ds vUrxZr izkfo/kku

m0 iz0 uxj ;kstuk vkSj fodkl vf/kfu;e] 1973 dh /kkjk&33 ds vuqlkj fodkl izkf/kdj.kksa }kjk vfodflr {ks=ksa ds fodkl dks iwjk djk;k tk ldrk gS vkSj mlds fy, izkf/kdj.k dks ;g vf/kdkj iznRr gS fd og fdlh ftEesnkj ,tsUlh ls dk;Z djokus gsrq ykHkkfFkZ;ksa dks ck/; djsa vFkok Lo;a djkdj vkus okys O;; dks midj lsl ds :i esa ykHkkFkhZ ls izkIr djsaA

4- fu;ferhdj.k dk vkSfpR;

izns'k ds uxjh; {ks=ksa esa fo|eku vkoklh; LVkd dk ,d cgqr cM+k Hkkx vuf/kd`r :i ls fufeZr dkyksfu;ksa ds vUrxZr gS ftldk eq[; dkj.k lqfo/kk;qDr Hkwfe dh vuqiyC/krk rFkk vkoklh; ekax ds lkis{k visf{kr ewY; ij vkokl dh vkiwfrZ u gksuk gSA vuf/kd`r dkyksfu;ksa esa jg jgs vf/kdka'k ifjokj vius vkoklksa ds lq/kkj vFkok vixzsMs'ku esa futh iwath dk mi;ksx ugha dj ikrs gSa D;ksafd mUgsa voS/k fuekZ.k dks fxjk, tkus vFkok mlds fo:) oS/kkfud dk;Zokgh gksus dk Mj cuk jgrk gSa vuf/kd`r fuekZ.k ds 'keu gsrq 'kklukns'k la[;k 4167@9&vk&1&98 fnukad 29-10-1998 }kjk leLr izkf/kdj.k {ks=ksa esa LoSfPNd 'keu ;kstuk ykxw dh xbZ FkhA ijUrq bl ;kstuk ds vuqlkj ,slh vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds vUrxZr fd, x, fuekZ.k] ftudk fu;ferhdj.k ugha gqvk gS] dks 'keuh; ugha j[kk x;k FkkA D;ksafd ogka ij ewyHkwr lqfo/kk,a lqfuf'pr ugha FkhaA 'kklu }kjk ;g vuqHko fd;k x;k gS fd ,slh dkyksfu;ksa esa ewyHkwr lqfo/kkvksa dk izkfo/kku lqfuf'pr djus gsrq mudk fu;ferhdj.k fd;k tkuk vko';d gS rkfd ukxfjdksa dks ,d LoPN fjgk;'kh i;kZoj.k miyC/k gks lds ,oa bu dkyksfu;ksa dks lexz uxjh; fodkl ls ,dhd`r fd;k tk ldsA

 

vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ds QyLo:i fuEu ykHk gksaxs %&

(i) fo|eku gkÅflax LVkWd dh xq.koRrk esa lq/kkj rFkk vkoklh; leL;k ds fuokj.k esa ;ksxnku]

(ii) Hkouksa esa lq/kkj ,oa vixzsMs'ku gsrq futh iwath fuos'k dks izksRlkgu ftlds QyLo:i Hkou esa ^^oSY;w ,Mh'ku** gksus ls ^^E;wfufliy VSDl** esa o`f) gksxhA

(iii) vuf/kd`r :i ls fufeZr dkyksfu;ksa dk uxj ds lexz fodkl ls ,dhdj.kA

5- fu;ferhdj.k gsrq orZeku O;oLFkk

orZeku O;oLFkkuqlkj fofHkUu dkyksfu;ksa dh fof'k"V vko';drkvksa ds n`f"Vxr fu;ferhdj.k dh dk;Zokgh LFkkuh; Lrj ij visf{kr gSA bl lEcU/k esa orZeku esa izHkkoh 'kklukns'kksa ds vUrxZr fuEu izkfo/kku gSa %&

(i) 'kklukns'k la[;k 1061@9&vk&3&1996&10 dkEi@93 fnukad 22-3-1996 layXud&1 esa ;g izkfo/kku gS fd fHkUu&fHkUu uxjksa dh LFkkuh; ifjfLFkfr;ka vyx&vyx gksus ds dkj.k lHkh uxjksa ds fy, lkekU; uhfr fu/kkZfjr fd;k tkuk mfpr ugha gS] vr% vuf/kd`r dkyksfu;ksa dk losZ{k.k djkdj buds fu;ferhdj.k dh dk;Zokgh izkf/kdj.k cksMZ esa fu.kZ; ysdj dh tk,A

(ii) 'kklukns'k la[;k 152@9&vk&1&1998 fnukad 15-1-1998 layXud&2 ds vuqlkj 'kgj dh ,slh vuf/kd`r dkyksfu;ka tks egk;kstuk ds vuqlkj vkoklh; {ks= esa LFkkfir gSa] ds ekufp= fodkl 'kqYd ysdj Lohd`r fd, tkus dk izkfo/kku gSA ;g /kujkf'k bl O;oLFkk ds vUrxZr yh tk,xh fd ml {ks= ds U;wure 80 izfr'kr Hkw&Hkkx }kjk fodkl 'kqYd tek dj fy, tkus ij gh ml {ks= dk fodkl dk;Z fd;k tk,xk rFkk ,sls fd, tkus okys fodkl dk;Z dk Lrj Hkh Li"V fd;k tk,xkA

mijksDr 'kklukns'kksa esa dh xbZ O;oLFkk ds ckotwn fu;ferhdj.k gsrq foLr`r xkbZMykbUl ds vHkko esa dfri; fodkl izkf/kdj.k vuf/kd`r dkyksfu;ksa dk fu;ferhdj.k ugha dj ik jgs gSaA jkT; vkokl uhfr esa vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq 'kklu Lrj ij izfØ;k rS;kjk djk, tkus dk izkfo/kku gSA vr% fu;ferhdj.k dh izfØ;k dks ljyhd`r cukus ,oa mlesa ,d:irk ykus gsrq 'kklu }kjk vkokl cU/kq ds ek/;e ls xkbZMykbUl rS;kj dh xbZ gSaA

6- fu;ferhdj.k gsrq xkbZMykbUl

6-1 fu;ferhdj.k gsrq ik=rk %

fu;ferhdj.k gsrq dsoy ogh vuf/kd`r dkyksfu;ka ik= gksaxh tks %&

6-1-1 dsUæ jkT; ljdkj rFkk lkoZtfud vfHkdj.k dh Hkwfe vFkok fookfnr Hkwfe ij fLFkr u gksa] vFkok l{ke Lrj ls mudh vukifRr izkIr gks]

6-1-2 ou {ks= vFkok vlqjf{kr {ks= ds vUrxZr u gksa]

6-1-3 orZeku vFkok izLrkfor jsyos ykbu] lM+dsa] ikdZ ,oa xzhuot+Z] voLFkkiuk ,oa tu&lqfo/kkvksa gsrq vkjf{kr Hkwfe ij u gksa]

6-1-4 tyeXu vFkok unh ukys ds izokg {ks= vFkok ck<+ izHkkfor {ks= ds vUrxZr u gksa]

6-1-5 uxjksa ds lkaLd`frd] ,sfrgkfld ,oa okLrqdykRed vfHkdYiu dh /kjksgj ds laj{k.k dh n`f"V ls egRoiw.kZ LFkyksa ds izfrcfU/kr lhekUrxZr u gksa ]

6-1-6 egk;kstuk vFkok tksuy Iyku esa izLrkfor vkoklh; Hkw&mi;ksx ls fHkUu Hkw&mi;ksx gksus dh fLFkfr esa] vf/kfu;e ds vuqlkj Hkw&iz;ksx ifjorZu Lohd`r gksus ds mijkUr gh fu;ferhdj.k ij fopkj fd;k tk,xkA

6-2 dV&vkWQ&MsV ,oa losZ{k.k %

fu;ferhdj.k gsrq dV&vkQ&MsV 31-03-2001 gksxhA izkf/kdj.k }kjk fodkl {ks= esa fLFkr leLr vuf/kd`r dkyksfu;ka tks mDr fnukad rd fufeZr gks pqdh gSa vkSj fu;ferhdj.k dh ik=rk esa vkrh gSa] dk losZ{k.k dj lwph rS;kj dh tk,xh ftlds vUrxZr dkyksfu;ksa dh fLFkfr] {ks=Qy] egk;kstuk esa Hkw&mi;skx] rFkk Hkw[k.Mksa@Hkouksa@ifjokjksa dh la[;k vkfn ds lEcU/k esa fooj.k 'kkfey gksxkA vfHkKkfir dkyksfu;ksa dh lwph LFkkuh; lekpkj i=ksa esa iz[;kfir dh tk,xhA dV&vkQ&MsV ds mijkar fufeZr vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ij fopkj ugha fd;k tk,xk vkSj Hkfo"; esa vuf/kd`r Hkw&foHkktu ,oa vuf/kd`r dkyksukbts'ku ij fu;U=.k j[kus gsrq izHkkoh dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk,xhA

6-3 fu;ferhdj.k ds fl)kUr

6-3-1 fu;ferhdj.k xkbZMykbUl esa dsoy leFkZd izkfo/kku Enabling Provisions fn, x, gSaA fu;ferhdj.k gsrq dkyksukbtj] lgdkjh vkokl lfefr vFkok dkyksuh fo'ks"k ds fuokfl;ksa }kjk lfefr vFkok iathd`r ,lksfl,'ku ds ek/;e ls] LosPNk ls vkosnu djuk gksxkA

6-3-2 vuf/kd`r dkyksfu;ksa dk ;FkklEHko ;FkkfLFkfr fu;ferhdj.k ij fopkj fd;k tk,xk c'krs ekSfyd voLFkkiuk lqfo/kk,a ;Fkk lM+d] Msust] tykiwfrZ] ey&fuLrkj.k rFkk fo|qr&vkiwfrZ dk izkfo/kku lqfuf'pr gks ldsA vU; lqfo/kkvksa ds ckjs esa dqN lhek rd ekudksa dks f'kfFky fd;k tk ldrk gS] ijUrq ;Fkko';d Msust O;oLFkk vfuok;Z gksxhA

6-3-3 ftl ekud rFkk voLFkkiuk Lrj ij fu;ferhdj.k djk;k tk jgk gS] mldk j[k&j[kko mlh Lrj ij gksxkA fodkl ds Lrj ds fy, izkf/kdj.k mRrjnk;h ugha gksxk rFkk fu;fer dh xbZ dkyksfu;ksa dk Hkfo"; esa lq/kkj djus dk nkf;Ro izkf/kdj.k vFkok fdlh vU; ,tsUlh dk ugha gksxkA

6-3-4 ;fn fdlh vuf/kd`r dkyksuh esa xjhch dh js[kk ds uhps ifjokj jg jgs gSa] rks mlds vUrxZr voLFkkiuk lqfo/kkvksa ds izkfo/kku gsrq vU; foHkkxksa dh ;kstukvksa dh MoVsfyax dh tk ldrh gSa] ijUrq bl gsrq fodkl izkf/kdj.k mRrjnk;h ugha gksxk&lEcfU/kr foHkkx ls lh/ks lEidZ djuk gksxkA

6-4 fu;ferhdj.k gsrq 'krs

6-4-1 mUgha dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ij fopkj fd;k tk,xk ftuds vUrxZr dV&vkQ&MsV dks U;wure 50 izfr'kr Hkw[k.Mksa ij fuekZ.k gks pqdk gks tcfd 50 izfr'kr ls de fuekZ.k okyh dsoy ,slh dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ij fopkj fd;k tk,xk tks egk;kstukuqlkj vkoklh; Hkw&mi;ksx ds vUrxZr gksaA vkoklh; ls fHkUu mi;ksx esa fufeZr vuf/kd`r dkyksfu;ksa ftuesa 50 izfr'kr ls de fuekZ.k gS] ds /oLrhdj.k dh dk;Zokgh dh tk,xhA

6-4-2 dkyksuh ds U;wure 75 izfr'kr Hkou@Hkw[k.M Lokeh fu;ferhdj.k djkus ,oa fodkl dk;ks dh ykxr ogu djus gsrq fl)kUrr% lger gksa]

6-4-3 dkyksuh ds U;wure nks&frgkbZ ifjokjksa }kjk jsthMsUV ,lksfl,'ku vFkok lgdkjh vkokl lfefr iathd`r djk;k tkuk vfuok;Z gS rkfd vo'ks"k fodkl dk;ks dh O;oLFkk mlds ek/;e ls djkbZ tk lds ,oa fu;ferhdj.k dh izfØ;k mlds ek/;e ls iw.kZ gks lds]

6-4-4 dkyksuh esa lkeqnkf;d lqfo/kkvksa] lM+dksa vkfn gsrq f'kfFkyhdj.k ds mijkUr Hkh ifjf'k"V&1 esa fu/kkZfjr U;wure ekudksa ds vuqlkj Hkwfe dh O;oLFkk lqfuf'pr djuk jsthMsUV ,lksfl,'ku vFkok lgdkjh vkokl lfefr dk nkf;Ro gksxkA

6-4-5 ;fn egk;kstuk vFkok tksuy Iyku Lrj dh dksbZ lM+d ;k cjlkrh ikuh ds fudkl gsrq ukyk ;k vU; lqfo/kk ml dkyksuh esa izLrkfor gS rks ekSds dh fLFkfr dks ns[krs gq, izkf/kdj.k }kjk ekax fd, tkus ij mlds fy, ewY; Hkqxrku ij Hkwfe miyC/k djkuh gksxh]

6-4-6 lM+d] ikdZ vFkok lkeqnkf;d lqfo/kk ds izkfo/kku ds QyLo:i foLFkkfir gksus okys O;fDr;ksa dks jsthMs.V ,lksfl,'ku vFkok lfefr }kjk dkyksuh esa oSdfYid O;oLFkk Lo;a lqfuf'pr djuh gksxh]

6-4-7 Hkw&Lokfe;ksa }kjk izkf/kdj.k dks ;Fkko';d fodkl 'kqYd ,oa vU; fu/kkZfjr 'kqYd ifjf'k"V&2 ds vuqlkj ns; gksaxsA

6-4-8 Hkouksa dk 'keu jsthMsUV ,lksfl,'ku vFkok lgdkjh vkokl lfefr dh laLrqfr ij gh fd;k tk,xkA

6-5 fu;ferhdj.k dh izfØ;k

6-5-1 dkyksuh ds fu;ferhdj.k gsrq jsthMsUV ,lksfl,'ku vFkok lfefr }kjk fu/kkZfjr vkosnu i= ifj'k"V&3 ij izkf/kdj.k dks fyf[kr vkosnu izLrqr djuk gksxkA vkosnu i= dh izkslsflax gsrq :0 1000@& #i;s ,d gtkj ek= dh /kujkf'k tks okil ugha gksxh] udn vFkok cSad MkV ds ek/;e ls izkf/kdj.k esa tek djuh gksxhA

6-5-2 vkosnu i= izLrqr fd, tkus gsrq frfFk ,oa le; vof/k fodkl izkf/kdj.k ds mik/;{k }kjk fu;r dh tk,xhA

6-5-3 izkf/kdj.k }kjk vkosnu i= dh izkjfEHkd LØhfuax dj ;g lqfuf'pr fd;k tk,xk fd lEcfU/kr dkyksuh ik=rk dh Js.kh esa vkrh gS vFkok ughaA ik= ik, tkus dh fLFkfr esa dkyksuh dk ys&vkmV Iyku rFkk lfoZlst dk Iyku izLrqr djus gsrq vkosnd dh lwfpr fd;k tk,xkA

6-5-4 izkIr ,sls vkosnu i=ksa dk fuLrkj.k ftuesa Hkw&iz;ksx ifjorZu fufgr ugah gS] N% ekg ds vUnj rFkk ftuesa Hkw&iz;ksx ifjorZu fufgr gS] pkj ekg esa ifjorZu@fujLr djus dk izLrko 'kklu dks miyC/k djk fn;k tk,xkA ifjorZu Lohd`r gks tkus ds mijkUr 6 ekg esa fuLrkj.k lqfuf'pr fd;k tk,xkA

6-5-5 vkosnd }kjk dkyksuh dk orZeku ,oa izLrkfor ys&vkÅV Iyku tks 1%1000 ls de iSekus ij u gks] fdlh Hkh iathd`r okLrqfon~ vFkok uxj fu;kstd vFkok vfHk;ark ds ek/;e ls rS;kj djkdj izkf/kdj.k dks izLrqr fd;k tk,xkA orZeku ,oa izLrkfor ys&vkmV Iyku fodkl izkf/kdj.k ls Hkh rS;kj djk;k tk ldrk gS] ftl gsrq izkf/kdj.k dks fu/kkZfjr Qhl ns; gksxhAys&vkmV Self contained gksxk ftlesa lc&fMohtu ekudksa ds vuqlkj fuEu fooj.k n'kkZ, tk;saxs %&

(i) lM+dsa

(ii) Msust O;oLFkk

(iii) tykiwfrZ

(iv) lM+dsa

(v) fo|qr vkiwfrZ

(vi) ikdZ ,oa [kqys LFky

(vii) vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,a

(viii)lfoZlst dh fof'kf"V;k

lhoj flLVe dh ykxr vf/kd gksus ds dkj.k bldh O;oLFkk gsrq ck/; ugha fd;k tk,xkA ;fn dkyksuh ds fuoklh lhojst flLVe pkgrs gksa rks mldh fodkl ykxr mUgsa ogu djuh gksxhA

6-5-6 izkf/kdj.k }kjk izkjfEHkd ijh{k.k ds mijkUr ys&vkmV Iyku ds vuqeksnukFkZ ,d vUrfoZHkkxh; lfefr }kjk ijh{k.k fd;k tk,xk ftlesa fuEu lnL; gksaxs %&

(i) fodkl izkf/kdj.k ds lfpo v/;{k

(ii) fodkl izkf/kdj.k ds vfHk;a=.k vuqHkkx dk ofj"Bre izfrfuf/k] lnL;

(iii) fodkl izkf/kdj.k ds fu;kstu vuqHkkx dk ofj"Bre izfrfuf/k] lnL;

tgka uxj fu;kstd u gksa ogk eq[; uxj ,oa xzke fu;kstd dk izfrfuf/k lnL;

(iv) LFkkuh; fudk; dk vf/kd`r izfrfuf/k lnL;

(v) lgdkjh vkokl la?k dk izfrfuf/k vFkok lykgdkj lnL;

(vi) ty fuxe dk izfrfuf/k lnL;

(vii) fo|qr forj.k foHkkx dk izfrfuf/k lnL;

6-5-7 lfefr }kjk ys&vkÅV Iyku rFkk MsoyiesaV Iyku fØ;kUo;u gsrq vuqeksfnr fd;k tk,xk ftl ij lfefr ds lnL;ksa ds gLrk{kj gksaxsA ;fn dk;kZUo;u dh LVst ij ys&vkmV Iyku esa dksbZ ifjorZu visf{kr gks] rks lfefr dks lanfHkZr fd;k tk,xkA

6-5-8 vuqeksfnr ys&vkmV Iyku dh ,d izfr LFkkuh; fudk; ds izfrfuf/k dks miyC/k djkbZ tk,xh ftl ij LFkkuh; fudk; ds izfrfuf/k ds gLrk{kj bl ckr dk izek.k gksaxs fd mDr dkyksuh ds j[k&j[kko ds fy, LFkkuh; fudk; lger gSA ijUrq ys&vkmV Iyku esa lM+dksa] Msust rFkk vU; lqfo/kkvksa dh tks fof'kf"V;ka gksaxh] vkxs mudk j[k&j[kko mlh Lrj dk gksxk mlls csgrj j[k&j[kko djus dh ftEesnkjh LFkkuh; fudk; dh ugha gksxhA

6-5-9 Hkw&iz;ksx ifjorZu ds fo"k; ij fu.kZ; ysus gsrq izkf/kdj.k cksMZ }kjk fuEu lnL;ksa dh lfefr xfBr dh tk,xhA leLr lnL; miyC/k u gksus dh fLFkfr esa fdUgha rhu lnL;ksa dks j[kk tk ldrk gS %&

(i) fodkl izkf/kdj.k ds mik/;{k]

(ii) eq[; uxj vf/kdkjh@vf/k'kk"kh vf/kdkjh]

(iii) ty fuxe@tylaLFkku dk izfrfuf/k]

(iv)uxj ,oa xzke fu;kstu foHkkx] m0iz0 dk izfrfuf/k]

(v) izkf/kdj.k cksMZ ds ,d xSj&ljdkjh lnL; ftls mik/;{k }kjk ukfer fd;k tk,xkA xSj&ljdkjh lnL; u gksus dh fLFkfr esa LFkkuh; fudk; dk ,d fuokZfpr lnL; ftls es;j }kjk ukfer fd;k tk,xkA

mijksDr lfefr Hkw&mi;ksx ifjorZu ds lEcU/k esa cksMZ dh vksj ls 'kklu dks laLrqfr miyC/k djk,xhA vkifRr;ksa ,oa lq>koksa dh lquokbZ gsrq Hkh izkf/kdj.k cksMZ }kjk mDr lfefr dks vf/kd`r fd;k tk ldrk gSA

6-5-10 Hkw&mi;ksx ifjorZu ls lEcfU/kr izdj.k fuEu fooj.kksa lfgr 'kklu dh Lohd`fr gsrq izLrqr fd, tk;saxs %&

(i) lEcfU/kr dkyksuh dh egk;kstuk ekufp= ij fLFkfr]

(ii) dkyksuh dh ltjk ekufp= ij fLFkfr ltjk la[;kvksa dh lwph ,oa muds {ks=Qy ds fooj.k lfgr]

(iii) izLrko ij lfefr dh vuq'kalk rFkk lfefr ds lnL;ksa vFkok mik/;{k] fodkl izkf/kdj.k ds gLrk{kjA

6-5-11 vkosnd }kjk dkyksuh dk vkarfjd fodkl Lo;a] fodkl izkf/kdj.k] LFkkuh; fudk; vFkok fdlh vU; laLFkk ds ek/;e ls djk;k tk ldrk gSA

6-5-12 ;fn fodkl dk;Z izkf/kdj.k ls djk;k tkrk gS] rks fodkl dk;ks ds fØ;kUo;u ,oa fodkl 'kqYd dh olwyh gsrq fuEu fodYi viuk, tk ldrs gSa ftuesa izFke fodYi dks ojh;rk nh tk,xh %&

(i) fodkl dk;ks dk fØ;kUo;u lfoZl&okbt Service-wise fd;k tk,xk vkSj fofHkUu fodkl dk;ks dh orZeku ykxr izkfo/kkfur dh xbZ voLFkkiuk lqfo/kk ds vuqlkj lfoZl&okbt iwjh yh tk,xh] vFkkZr~ ftl voLFkkiuk lqfo/kk ;Fkk tykiwfrZ] lhojst] lM+d] Msust] fo|qr&vkiwfrZ] vkfn dk igys izkfo/kku fd;k tk,xk] dsoy mlh dh iwjh ykxr igys olwy dh tk,xhA rnqijkUr Øeokj vxyh fØ;kfUor dh tkus okyh voLFkkiuk lqfo/kk dh orZeku ykxr tek djk yh tk,xhA orZeku ykxr ls rkRi;Z okLrfod ykxr] fuekZ.k ds nkSjku rFkk okLrfod Hkqxrku rd dh vof/k dk C;kt] ls gSA

(ii) ;fn lkjs fodkl dk;Z ledkfyd Simultaneously djkuk pkgrs gks] rks vkUrfjd ,oa okg~; fodkl 'kqYd dk 50 izfr'kr ys&vkmV Iyku Lohd`fr dks le; ns; gksxkA vo'ks"k /kujkf'k rhu Nekgh fd'rksa esa 12 izfr'kr C;kt lfgr ns; gksxhA

6-5-13 vkosnd }kjk okg~; fodkl fdlh vU; ,tsUlh ls Hkh djk;k tk ldrk gSA ;fn okg~; fodkl dk;Z izkf/kdj.k ls djk;k tkrk gS rks ys&vkmV Iyku dh Lohd`fr ds le; fu/kkZfjr nj ij okg~; fodkl 'kqYD dk 50 izfr'kr izkf/kdj.k dks ns; gksxk rFkk vo'ks"k /kujkf'k rhu Nekgha fd'rksa esa 12 izfr'kr C;kt lfgr ns; gksxhA

6-5-15 vkUrfjd vFkok okg~; fodkl 'kqYd dh lEiw.kZ /kujkf'k ,d eq'r tek djus ij 5 izfr'kr NwV vuqeU; gksxhA ;fn fodkl 'kqYd ds Hkqxrku esa foyEc gksrk gS] rks 5 izfr'kr n.M C;kt ns; gksxkA ;fn vkosnd }kjk fd'r ds Hkqxrku esa ,d ekg ls vf/kd le; dk fMQkYV fd;k tkrk gS rks ys&vkmV Iyku Lor% fujLr le>k tk,xk vkSj fu;ferhdj.k ij fopkj ugha fd;k tk,xkA

6-6 lqfo/kkiznk;d izdks"B Facilitation Cell

 

fu;ferhdj.k dh izfØ;k dks ljy ,oa lqfo/kktud cukus gsrq izkf/kdj.kksa }kjk Faciliatation Cell/Window LFkkfir fd, tk;saxsA ;g lsy fu;ferhdj.k xkbZMykbUl dh tkudkjh] muds vuqlkj ys&vkmV Iyku dks rS;kj ,oa tek djus] fodkl dk;ks ds vkx.ku rFkk voLFkkiukvksa ds izkfo/kku ,oa fØ;kUo;u ds lEcU/k esa lHkh lEcfU/kr dks ekxZn'kZu o ijke'kZ nsaxs rFkk counselling Hkh djsaxsA izR;sd fodkl izkf/kdj.k vius {ks= esa Vkmu IykulZ@ vkdhZVsDV~l@bathfu;lZ dk ,d iSuy xfBr djsaxs rFkk mUgsa xkbZM djsaxs rkfd os izLrko rS;kj djk ldsaA bl gsrq uxj ,oa xzke fu;kstu foHkkx ds lEHkkxh; fu;kstu [k.M rFkk vU; Vkmu IykulZ dh Hkh lsok,a izkIr dh tk ldrh gSaA

6-7 fu;ferhdj.k izfØ;k dh iw.kZrk

fu;ferhdj.k dh iw.kZrk ds lEcU/k esa laLrqfr nsus gsrq fuEu lfefr dk xBu fd;k tk,xk %&

(i) eq[; uxj vf/kdkjh@vf/k'kk"kh vf/kdkjh v/;{k

(ii) ty fuxe@tylaLFkku dk izfrfuf/k lnL;

(iii) fodkl izkf/kdj.k dk izfrfuf/k lnL;

(iv) LFkkuh; fudk; dk fuokZfpr izfrfuf/k ftls es;j@v/;{k] uxjikfydk }kjk ukfer fd;k tk,xk lnL;

v fo|qr forj.k foHkkx dk izfrfuf/k lnL;

 

mijksDr lfefr }kjk LFky fujh{k.kksijkUr ;g r; fd;k tk,xk fd fodkl dk;ks dk dEiyh'ku vuqeksfnr ys&vkmV Iyku ds vuqlkj gks x;k gS vFkok ughaA lfefr dh laLrqfr ij lEcfU/kr dkyksuh lsokvksa ds j[k&j[kko gsrq LFkkuh; fudk; dks gLrkUrfjr dh tk,xh vkSj lkeqnkf;d LFky] ikdZ ,oa [kqys {ks=] vkfn Hkh rRle; gLrkUrfjr gksaxsA fu;ferhdj.k dh dk;Zokgh Handing over rFkk Taking over ds mijkUr gh iw.kZ ekuh tk,xh vkSj rnqijkUr Hkouksa dh dEikmf.Max dh tk,xhA

6-8 Hkfo"; esa vuf/kd`r fodkl ds fu;U=.k gsrq dk;Zokgh

6-8-1 Hkfo"; esa vuf/kd`r fodkl@fuekZ.k ds fo:) leLr izkf/kdj.kksa }kjk m0iz0 uxj ;kstuk vkSj fodkl vf/kfu;e] 1973 dh /kkjk&26] 27 ,oa 28 ds v/khu izHkkoh dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk,xhA

6-8-2 vuf/kd`r fodkl@fuekZ.k ij izHkkoh fu;U=.k j[kus gsrq izkf/kdj.k {ks= dks tksUl esa ckaV dj vf/kdkfj;ksa dk mRrjnkf;Ro fu/kkZfjr fd;k tk,xkA vuf/kd`r@fuekZ.k@fodkl dks jksdus esa f'kfFkyrk cjrus okys lEcfU/kr tksu gsrq mRrjnk;h vf/kdkjh ds fo:) dM+h dk;Zokgh dh tk,xhA blds vfrfjDr vfrØe.kdrkZvksa vkSj vfrØe.k dks gVkus esa f'kfFkyrk cjrus okys deZpkfj;ksa ds fo:) m0 iz0 uxj ;kstuk vkSj fodkl vf/kfu;e la'kks/ku vf/kfu;e] 1997 dh /kkjk&26 Mh ds v/khu mfpr dk;Zokgh dh tk,xhA

 

ifjf'k"V&1

fu;ferhdj.k gsrq ekud

1- 50 izfr'kr ls de fuekZ.k okyh dkyksfu;ka

ftu dkyksfu;ksa esa 50 izfr'kr ls de Hkw[k.Mksa ij fuekZ.k gS rFkk tks egk;kstukuqlkj vkoklh; Hkw&mi;ksx ds vUrxZr gSa] esa lM+dksa] ikdZ ,oa [kqys {ks=ksa rFkk lkeqnkf;d lqfo/kkvksa ,oa lsokvksa dk izkfo/kku fodkl izkf/kdj.k dh ykxw Hkou fuekZ.k ,oa fodkl mifof/k ds vuqlkj fd;k tk,xkA

2- 50 izfr'kr ls vf/kd fuekZ.k okyh dkyksfu;k

2-1 lM+dsa

Hkw[k.M ds vkSlr {ks=Qy dks /;ku esa j[krs gq, lM+dksa dh pkSM+kbZ fuEu ekudksa ds vuqlkj j[kh tk,xh %&

d 60 oxZ ehVj rd ds Hkw[k.M

(i) 50 ehVj rd dh yEckbZ gsrq&U;wure 3 ehVj pkSM+h lM+d]

(ii) 50 ehVj ls vf/kd ijUrq 100 ehVj yEckbZ rd&U;wure 4-5 ehVj pkSM+h lM+d]

(iii) 100 ehVj ls vf/kd yEckbZ gsrq&U;wure 6 ehVj pkSM+h lM+dA

[k 61 ls 120 oxZ ehVj rd ds Hkw[k.M

(i) 50 ehVj rd dh yEckbZ gsrq&U;wure 4-5 ehVj pkSM+h lM+d]

(ii) 50 ehVj ls vf/kd ijUrq 100 ehVj yEckbZ rd&U;wure 6 ehVj pkSM+h lM+d]

(iii) 100 ehVj ls vf/kd yEckbZ gsrq&U;wure 7-5 ehVj pkSM+h lM+dA

x 120 oxZ ehVj ls vf/kd ds Hkw[k.M

(i) 100 ehVj rd dh yEckbZ gsrq&U;wure 6 ehVj pkSM+h lM+d]

(ii) 100 ehVj ls vf/kd ijUrq 200 ehVj yEckbZ rd&U;wure 7-5 ehVj pkSM+h lM+d]

(iii) 200 ehVj ls vf/kd yEckbZ gsrq&U;wure 9 ehVj pkSM+h lM+dA

dkyksuh ds fo|eku ys&vkmV Iyku dks ;FkklEHko mijksDr ekudksa ds vuqlkj lek;ksftr djrs gq;s lM+dsa] ikdZ ,oa [kqys {ks= rFkk vU; lqfo/kkvksa dk izkfo/kku lqfuf'pr fd;k tk,xkA ;fn ekSds ij mijksDr ekudksa ls vf/kd pkSM+h lM+d miyC/k gS] rks mldh pkSM+kbZ de ugha dh tk,xhA blds vfrfjDr ;fn ekSds ij mijksDr ekudksa ds vuqlkj lM+d dh pkSM+kbZ j[kk tkuk O;ogkfjd :i ls lEHko u gks] rks izkf/kdj.k cksMZ }kjk dkyksuh fo'ks"k dh ifjfLFkfr dks n`f"Vxr j[krs gq, ekud de fd, tk ldrs gSaA ijUrq lM+d dh pkSM+kbZ U;wure ekud ls de gksus dh n'kk esa pkSM+kbZ ls vUrZxzLr Hkwfe ds ewY; ds cjkcj lEcfU/kr Hkw&Lokfe;ksa }kjk Hkwfe ds izpfyr lsDVj jsV@lfdZy jsV vkoklh; nj ij isukYVh ns; gksxhA mDr isukYVh dh /kujkf'k LFkkuh; fudk; dks dkyksuh ds gLrkUrj.k ds le; ns; gksxhA

2-2 Msust O;oLFkk

Msust O;oLFkk gsrq fuEukuqlkj ukfy;ksa dk izkfo/kku vfuok;Z gksxk rFkk muesa i;kZIr <ky gksxk rkfd cjlkrh ty dh fudklh Lor% gks ldsa %&

(i) lM+d ds nksuksa vksj ds- lh- Msu vFkok ;w&'ksi dk izkfo/kku]

(ii) vko';drkuqlkj Vad LVkeZ okVj Msu rd tksM+us gsrq ;fn vfrfjDr Hkwfe dh vko';drk iM+rh gS] rks mldk ewY; ,oa dusD'ku dh ykxr vkosndksa }kjk ns; gksxhA

2-3 [kqys LFky

,d ,dM+ ls vf/kd {ks=Qy dh dkyksuh esa ikdZ ,oa [kqys {ks= gsrq U;wure 5 izfr'kr Hkwfe vkjf{kr dh tk,xhA ikdZ ,oa [kqys gsrq fu/kkZfjr {ks= miyC/k u gksus dh n'kk esa okafNr {ks=Qy ,oa miyC/k {ks=Qy ds vUrj dh Hkwfe dk orZeku vkoklh; lsDVj jsV vFkok ftykf/kdkjh }kjk fu/kkZfjr lfdZy jsV tks Hkh ykxw gks] dk 100 izfr'kr ewY; vuqikfrd :i esa ykHkkfFkZ;ksa }kjk uxj fuxe@uxjikfydk ifj"kn dks dkyksuh ds gLrkUrj.k ds le; ns; gksxkA

2-4 vU; izkfo/kku

(i) ;fn fdlh LFkku ij egk;kstuk vFkok tksuy Iyku ds vuqlkj lM+d dks pkSM+k djus dh vko';drk gks rks izHkkfor Hkouksa ds Hkw&Lokfe;ksa }kjk ,slh Hkwfe fu%'kqYd izkf/kdj.k dks gLrkUrfjr djus ij mlds ,ot+ esa mUgsa Hkou mifof/k;ksa ds vuqlkj dEiulsVjh ,Q-,-vkj- ns; gksxkA

(ii) 300 oxZehVj ls cM+s fjDr Hkw[k.Mksa esa vxzsrj mi&foHkktu vuqeU; gksxk rkfd ys&vkmV esa lq/kkj ds QyLo:i ;fn dksbZ ifjokj foLFkkfir gksrk gS rks mlds iquokZl dh O;oLFkk gks ldsA mi&foHkkftr Hkw[k.Mksa gsrq lSV&cSd] dojst rFkk ,Q-,-vkj- vkfn ds izkfo/kku ykxw egk;kstuk ,oa Hkou mifof/k;ksa ds vuqlkj gksaxsA

 

ifjf'k"V&2

d ys&vkmV Iyku dh Lohd`fr ds le; fy, tkus okys 'kqYd

1- ;fn vkosnd }kjk Lo;a vkUrfjd fodkl fd;k tkrk gS %

1-1 okg~; fodkl 'kqYd %

okg~; fodkl dk;Z fdlh vU; ,tsUlh ls djk;k tk ldrk gS ;fn izkf/kdj.k ls djk;k tkrk gS rks okg~; fodkl 'kqYd izkf/kdj.k }kjk fu/kkZfjr njksa ij ns; gksxkA Msust gsrq izkf/kdj.k }kjk vU; laLFkkvksa ;Fkk ty fuxe] uxj fuxe ls okLrfod 'ks;fjax ds vk/kkj ij okg~; fodkl 'kqYd fy;k tk;sxkA ;fn Msust dk;ks gsrq ljdkj ls vuqnku izkIr gksrk gS] rks mlds vuqikr esa fodkl 'kqYd de fy;k tk,xkA

1-2 Hkw&iz;ksx ifjorZu 'kqYd % tgka Hkw&iz;ksx ifjorZu fufgr gks

'kklukns'k la[;k 2245@9&vk&3&1998&26 ,y-;w-lh-@91 fnukad 28-8-1998 ds vuqlkj Hkw&iz;ksx ifjorZu 'kqYd ns; gksxkA

1-3 vU; 'kqYd % ;fn dksbZ gks] ns; gksxkA

2- ;fn izkf/kdj.k ls fodkl dk;Z djk;k tkrk gS %

2-1 okg~; ,oa vkUrfjd fodkl ykxr % izLrkfor fodkl dk;ks dh ykxr okLrfod ykxr ds vuqlkj ns; gksxhA

2-2 Hkw&mi;ksx ifjorZu 'kqYd % tgka Hkw&mi;ksx ifjorZu fufgr gS] Øekad 1-2 ij mfYyf[kr 'kklukns'k ds vuqlkj ifjorZu 'kqYd ns; gksxkA

[k Hkouksa dh dEikmf.Max ds le; fy, tkus okys 'kqYd

1- ekufp= 'kqYd izkf/kdj.k esa izpfyr njksa ds vuqlkj

2- i;Zos{k.k 'kqYd dqy ry {ks=Qy ij :0 5@& izfr oxZehVj

3- vEckj 'kqYd dqy ry {ks=Qy ij :0 11@& izfr oxZehVj

4- lqn`<+hdj.k 'kqYd dqy ry {ks=Qy ij :0 26@& izfr oxZehVj

5- 'keu 'kqYd izpfyr 'keu mifof/k ds vuqlkj

6- vU; 'kqYd ;fn dksbZ gks] ns; gksxk

7- vuf/kd`r Hkw&foHkktu 'kqYd % dsoy 120 oxZ ehVj ls vf/kd {ks=Qy ds Hkw[k.Mksa ij fuEukuqlkj ns; gksxk %&

7-1 ,slh vuf/kd`r dkyksuh ftlesa ys&vkmV Iyku rRle; izpfyr lc&fMohtu jsxqys'kUl ds vuqlkj gh gS] esa Hkwfe ds orZeku vkoklh; lsDVj jsV vFkok ftykf/kdkjh }kjk fu/kkZfjr lfdZy jsV tks Hkh ykxw gks] dk 1-0 izfr'kr 'kqYd Hkw&Lokfe;ksa }kjk ns; gksxk]

7-2 lc&fMohtu jsxqys'kUl dk mYya?ku fufgr gksus ij Hkwfe ds lsDVj jsV vFkok lfdZy jsV dk 3 izfr'kr 'kqYd ns; gksxkA

ifjf'k"V&3

vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq vkosnu i= dk izk:i

1- dkyksuh dk uke -----------------------------------------------------------------------------------------------

2- fLFkfr [kljk la[;k@eksgYyk@okMZ ----------------------------------------------------------------------------------------------

3- Hkw[k.Mksa IykaV~l dh la[;k ----------------------------------------------------------------------------------------------

4- fufeZr Hkouksa dh la[;k ----------------------------------------------------------------------------------------------

5- ifjokjksa dh la[;k -----------------------------------------------------------------------------------------------

6- lgdkjh lfefr@jsthMsUV ,lksfl,'ku dk uke --------------------------------------------------------------------------

7- lfefr@,lksfl,'ku dk iathdj.k la[;k --------------------------------------------------------------------------

8- lfefr@,lksfl,'ku ds lnL;ksa la[;k --------------------------------------------------------------------------

9- Hkwfe dk LokfeRo lkoZtfud@futh@fdjk, ij

10- egk;kstuk ds vuqlkj Hkw&mi;ksx --------------------------------------------------------------------------

11- dkyksuh dk {ks=Qy oxZ ehVj esa --------------------------------------------------------------------------

12- orZeku Hkw&mi;ksx dk fooj.k %

13- miyC/k lqfo/kk,a

14- voLFkkiuk lqfo/kkvksa dh fLFkfr

Øekad % Hkw&mi;ksx {ks=Qy oxZ ehVj izfr'kr

1- vkoklh; Hkw[k.M ,oa Hkou

2- nqdkusa

3- lM+dsa ,oa xfy;k

4- ikdZ ,oa [kqys LFky

5- vU; mi;skx

 

Øekad % lqfo/kk,a lqfo/kk dk Lrj {ks=Qy oxZehVj

1- 'kSf{kd

2- fpfdRlk

3- vU; lqfo/kk

Ø-la- % voLFkkiuk lqfo/kk miyC/krk dh fLFkfr

1- lM+d iDdh@[kM+Utk;qDr@dPph

2- Msust ty fudklh miyC/k@vuqiyC/k

3- tykiwfrZ ikbZi ykbu ls@gS.MiEi@dqvk

4- ey&fuLrkj.k lhoj ykbu@lksdfiV@lsfIVd VSad@dksbZ lqfo/kk ugha

5- fo|qr&vkiwfr miyC/k@vuqiyC/k

 

 

gLrk{kj ---------------------------

uke --------------------------------

lfpo] lgdkjh vkokl lfefr@

jsthMsUV ,lksfl,'ku

fnukad -----------------------------

gLrk{kj ---------------------------

uke --------------------------------

lfpo] lgdkjh vkokl lfefr@

jsthMsUV ,lksfl,'ku

fnukad -----------------------------

 

 

 

 

la[;k&2657@9&vk&3&2001&194dkEi@2001

izs"kd]

ih0 ,y0 iqfu;k]

vk;qDr ,oa izeq[k lfpo]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&3 y[kuÅ % fnukd % 25 twu] 2001

fo"k; % vukf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k ,oa vukf/kd`r dCts@voS/k fuekZ.k ds fo:) dh tk jgh /oLrhdj.k dh dk;Zokgh ds lEcU/k esaA

egksn;]

mi;qZDr fo"k;d 'kklukns'k la[;k&5907@9&vk&3&2001vk-c- fnuakd 26 ebZ] 2001 ftlds vUrxZr vukf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq xkbZMykbZUl fuxZr dh x;h gS] dk lUnHkZ xzgj.k djus dk d"V djsaA

2- bl lEcU/k esa eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd voS/k :i ls fufeZr dkyksfu;ksa@voS/k fuekZ.kksa ds /oLrhdj.k fd;s tkus ds laca/k esa 'kklu }kjk lE;d fopkjksijkUr fu.kZ; fy;k x;k gS fd %&

1 vukf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;fefrdj.k gsrq 'kklu }kjk tkjh xkbZMykbZUl ds vuqlkj 'kh?kz dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk,A

2 tks dkyksfu;ka jktdh; vkLFkku dh vFkok vU; ljdkjh Hkwfe ij fufeZr gS] dk fu;ferhdj.k jktLo foHkkx vU; lacaf/kr foHkkx }kjk Hkwfe ds laca/k esa uhfrxr fu.kZ; fy;s tkus ds mijkUr gh fd;k tk,A

3 fcUnq&1 ds lUnHkZ esa izLrkfor fu;ferhdj.k dh dk;Zokgh dks ns[krs gq, ,sls vukf/kd`r Hkou tks iwoZ esa cu pqds gSa] dk /oLrhdj.k fQygky jksd fn;k tk;s ijUrq u, vukf/kd`r fuekZ.kksa ij izkjEHk ls gh fu;a=.k yxk;k tk;A

4 ;g Hkh Li"V fd;k tkrk gS fd ukys] lM+d ,oa vlqjf{kr {ks= esa fLFkr dkyksfu;ksa@Hkouksa vFkok ,sls fuekZ.k ftuls voLFkkiuk lqfo/kkvksa esa vojks/k mRiUu gks jgk gks] dk fu;ferhdj.k u fd;k tk, vkSj ,sls ekeyksa esa /oLrhdj.k dh dk;Zokgh dh tk;A

5 tks Hkh voS/k fuekZ.k@vfrØe.k gks jgs gS muds izkjEHk gksus ds le; ls l[rh ls dk;Zokgh dh tkuh pkfg, rkfd fdlh fuekZ.k ds iw.kZ gksus ds mijkUr mRiUu gksus okyh leL;k gh u jgsA

vr% vkils vuqjks/k gS fd d`i;k mijksDrkuqlkj vfxze dk;Zokgh lqfuf'pr djk;saA

d`i;k mijksDr vkns'kksa dk dM+kbZ ls vuqikyu lqfuf'pr fd;k tk;sA

Hkonh;]

ih0 ,y0 iqfu;k

izeq[k lfpo

la[;k 2657 1@9&vk&3&2001 rn~fnuakd %&

1- izfrfyfi futh lfpo] ek0 vkokl ea=h@jkT; vkokl ea=h@jkT; uxj fodkl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA

2- izfrfyfi futh lfpo] vk;qDr ,ao izeq[k lfpo] vkokl ,oa uxj fodkl foHkkx] mRrj izns'k 'kklu dks voyksdukFkZA

3- futh lfpo] izeq[k lfpo] vkokl ds voyksdukFkZA

4- v/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'k dks lwpukFkZ ,ao vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"krA

5- vkokl vk;qDr] m0iz0 ,oa fodkl ifj"kn~ mRrj izns'kA

6- izcU/k funs'kd] m0iz0 lgkdjh vkokl la?k fyfeVsM y[kuÅA

7- eq[; uxj ,ao xzke fu;kstd] mRrj izns'kA

8- vij funs'kd] m0iz0 vkokl cU/kqA

;Kohj flag pkSgku

fo'ks"k lfpo

 

 

 

'kh"kZ izkFkfedrk@rRdky

la[;k&1335@9&vk&3&2001&22 dkEi@2001

izs"kd]

tkosn ,grs'kke]

mi lfpo]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

1- vkokl vk;qDr]

vkokl fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

2- mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&3 y[kuÅ% fnukd&19 tqykbZ] 2001

fo"k; % vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds fu;a=.k gsrq vfHk;ku pykuk rFkk vfrØe.k@voS/k fuekZ.k gsrq mRrjnk;h vf/kdkfj;ksa ds fo:) n.MkRed dk;Zokgh ds laca/k esaA

egksn;]

mi;qZDr fo"k;d 'kklukns'k la[;k&172@9&vk&3&2001 fnukad 22 tuojh] 2001 rFkk 'kklukns'k la[;k&356@9&vk&3&2001] fnuakd 06 Qjojh] 2001 dk lanHkZ xzg.k djsaA

2- mDr fo"k; dh vksj vkidk /;kukd`"V djrs gq, eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd 'kklu }kjk foRrh; o"kZ 2001&02 ds fy, vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds fo:) dk;Zokgh ds fy, izkFkfedrk;sa fuEuor fu/kkfjr dh x;h gS %&

1 vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds fu;a=.k gsrq mRrjnkf;Ro fu/kkZj.kA

2 vfrØe.k@voS/k fuekZ.k gVk;s tkus gsrq vfHk;ku pykukA

3 vfHk;Urkvksa dh feyh Hkxr ls gq, vfrØe.k@voS/k fuekZ.kksa dk fpUghdj.kA

4 vfrØe.k@voS/k fuekZ.k gsrq mRrjnk;h vf/kdkfj;ksa ds fo:) n.MkRed dk;ZokghA

;g vR;ar [skntud gS fd vfrØe.k@voS/k fuekZ.k ds laEcU/k esa izkf/kdj.kksa }kjk fu;fer :i ls lwpuk,a miyC/k ugha djk;h tk jgh gSaA vr% vkils vuqjks/k gS fd d`i;k iz'uxr ekeys esa vc rd izkf/kdj.k Lrj ij dh xbZ dk;Zokgh ,oa 'kklukns'k la[;k&172@9&vk&3&2001] fnuakd 22 tuojh] 2001 ,oa fnuakd 6 Qjojh] 2001 esa okafNr lwpuk 'kklu dks rRdky miyC/k djkus dk d"V djsa lkFk gh ;g Hkh lqfuf'pr djsa fd mi;qDr lwpuk,a 'kklu@vkokl cU/kq dks fu;fer :i ls miyC/k djkbZ tk;aA

Hkonh;]

tkosn ,grs'kke

mi lfpo

 

la[;k&410@9&vk&3&2001vk-c-

izs"kd]

vrqy dqekj xqIrk]

izeq[k lfpo]

mRrj izns'k 'kkluA

lsok esa]

mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&3 y[kuÅ % fnukd % 28 tuojh] 2001

fo"k;% fu;ferhdj.k ik=rk gsrq vukf/kd`r dkyksuh ds U;wure vkdkj ds lEcU/k esa Li"Vhdj.kA

egksn;]

mi;qZDr fo"k; ij 'kklukns'k la[;k 5097@9&vk&3&2001 vk-c- fnukad 26-5-2001 dk lanHkZ xzg.k djus dk d"V djsa ftlds }kjk vuf/kd`r dkyksfu;ksa ds fu;ferhdj.k gsrq xkbZMykbUl tkjh dh x;h FkhA fodkl izkf/kdj.kksa ds dk;Z&dykiksa dh leh{kk cSBd fnukad
21-12-2001 esa 'kklu ds laKku eas ;g rF; yk;k x;k fd mDr xkbZMykbUl esa fu;ferhdj.k ik=rk gsrq 'krsZ nh xbZ gSa ijUrq vuf/kd`r dkyksuh ds U;wure vkdkj ds lEcU/k esa ekud fu/kkZfjr ugha gSA vr% dfri; fodkl izkf/kdj.kksa }kjk ;g ftKklk izdV dh xbZ fd fu;ferhdj.k gsrq ik= vuf/kd`r dkyksuh dk U;wure vkdkj@{ks=Qy D;k gksuk pkfg,] ds ckjs esa 'kklu }kjk ekxZn'kZu iznku fd;k tk,A

2- bl lEcU/k esa eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd fu;ferhdj.k gsrq fdl ladyu dks dkyksuh ekuk tk,] ;g fodkl izkf/kdj.k ds foosd ij fuHkZj gS] D;ksafd LFky fo'ks"k dh HkkSfrd ifjfLFkfr;ksa ds n`f"Vxr vuf/kd`r dkyksuh dk vkUrfjd ys&vkmV] fuekZ.k dh rkjrE;rk Contiguity of Construction rFkk vkdkj ,oa eki Shape and Size fHkUu&fHkUu gks ldrs gSa ftlds dkj.k lHkh fLFkfr;ksa esa ,d gh ekin.M viuk;k tkuk O;ogkfjd ugha gSA rFkkfi ;g lqfuf'pr gksuk vko';d gS fd fpfUgr dkyksuh ,d rkjrE; {ks= Compact Area gks rFkk mlesa voLFkkiku lqfo/kkvksa dk izkfo/kku fQthfcy ,oa Lora= :i ls fd;k tkuk lEHko gksuk pkfg,A

3- d`i;k mijksDr ds n`f"Vxr ik= vuf/kd`r dkyksfu;ksa dk fpUghdj.k lqfuf'pr djrs gq, fu;ferhdj.k gsrq vko';d dk;Zokgh djus dk d"V djsaA

Hkonh;]

vrqy dqekj xqIrk

lfpo

la[;k&410 1@9&vk&3&2001vk-c- rn~fnuakd %&

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr %&

1- lfpo] uxj fodkl foHkkx] mRrj izns'k 'kkluA

2- lfpo] uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu foHkkx] mRrj izns'k 'kkluA

3- v/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'kA

4- v/;{k] m-iz- fo|qr dkjiksjs'ku fyfeVsM] y[kuÅA

5- vkokl vk;qDr] m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn] mRrj izns'kA

6- funs'kd] lwMk] mRrj izns'kA

7- izcU/k funs'kd] m-iz- lgdkjh vkokl la?k fyfeVsM] y[kuÅA

8- funs'kd] LFkkuh; fudk;] mRrj izns'kA

9- eq[; uxj ,oa xzke fu;kstd] mRrj izns'kA

10- izcU/k funs'kd] mRrj izns'k ty fuxe] jk.kk izrki ekxZ] y[kuÅA

11- leLr fo'ks"k lfpo rFkk la;qDr lfpo] vkokl] mRrj izns'k 'kkluA

12- v/;{k] bf.M;u baLVhV~;wV vkWQ vkdhZVsDV~l] mRrj izns'kA

13- v/;{k] ;w-ih- jsMdks] y[kuÅA

14- vij funs'kd] fu;kstu] m-iz- vkokl cU/kqA

vkKk ls]

;Kohj flag pkSgku

fo'ks"k lfpo