Top of the Page

la[;k 1703A@9&vk&1&29&fofo/k@98 ¼vk-c-½

izs"kd]

Jh Hkksyk ukFk frokjh]
eq[; lfpo]
mRrj izns'k 'kklu

lsok esa]

1- leLr izeq[k lfpo@lfpo]
mRrj izns'k 'kkluA
2- leLr e.Myk;qDr]
mRrj izns'kA
3- leLr ftykf/kdkjh]
mRrj izns'kA
4- leLr foHkkxk/;{k]
mRrj izns'kA

vkokl vuqHkkx&1 y[kuÅ % fnukad vizSy] 2001

fo"k;% xzkm.M okVj ds laj{k.k rFkk fjpkfktZax gsrq jsu okVj gkosZfLVax Ik)fr;ksa dks viuk, tkus ds lEcU/k esaA

egksn;]
vki voxr gSa fd thou ,oa i;kZoj.k ds vfLrRo ds fy, ty ,d vfuok;Z izkd`frd lalk/ku gS A ijUrq xzkm.M okVj lzksr ds vfu;ksftr <ax ls euekuh ek=k esa vfr nksgu ds dkj.k xzkm.M okVj Lrj rsth ls uhps fxj jgk gS rFkk 'kgjksa dh c<+rh gqbZ vkcknh dks leqfpr is;ty dh O;oLFkk iznku djuk lEHko ugh gks ik jgk gSA ,slh fLFkfr esa ;fn is; ty ds mi;ksx ,oa xzkm.M okVj lzksrksa ds laj{k.k] feRO;;rk] ty iz;ksx rFkk fjpkftZax esa leqfpr ty&izcU/ku }kjk larqyu LFkkfir ugh fd;k x;k rks fudV Hkfo"; esa is;ty dk Hkkjh ladV mRiUu gksus dh vk'kadk gSA blfy, ty lalk/ku dh laj{kk ,oa lqj{kk gsrq jsu okVj gkosZfLVax dh ljy] dq'ky vkSj de ykxr okyh i)fr;ksa dks viuk, tkus dh vko';drk gSA
2& bl lEcU/k esa eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd jsu okVj gkosZfLVax ,oa xzkm.M okVj ds leqfpr izcU/ku gsrq ;kstukvksa dh lajpuk rFkk fodkl ,oa fuekZ.k ds le; 'kklu }kjk fopkjksijkUr fuEu O;oLFkk,a lqfuf'pr fd, tkus dk fu.kZ; fy;k x;k gS%&
2
&1 egk;kstuk@tksuy Iyku Lrj ij dk;Zokgh uxjh; {ks=ksa esa izkd`frd tyk'k;ksa] rkykcksa >hyksa dks fpfUgr dj egk;kstuk@tksuy MsoyiesaV Iyku esa muds vfuok;Z laj{k.k gsrq izkfo/kku fd, tk,a ,oa buds vUrxZr vkus okyh Hkwfe dks fdlh vU; mi;ksx esa izLrkfor u fd;k tk,A lkFk gh tyk'k;ksa] rkykcksa dks izHkkoh :i ls jsu okVj gkosZfLVax ds mi;ksx esa ykus gsrq pkjksa vksj ds {ks= dk Mªsust ;FkklEHko bUgh tyk'k;ksa esa fuLrkfjr djus gsrq izkfo/kku fd, tk,a] ijUrq vkS|ksfxd {ks=ksa dk izokg mfpr mipkj ds mijkUr gh buesa feyk;k tk,A

2&2 ;kstuk@ys&vkmV Iyku Lrj ij dk;Zokgh

2&3 Hkou fuekZ.k Lrj ij dk;Zokgh

2-4 vU; dk;Zokgh

3& jsu okVj gkosZfLVax ,oa fjpktZ iz.kkyh ds lEcU/k esa vU; rduhdh tkudkjh {ks=h; funs'kd] dsUnzh; Hkwty ifj"kn y[kuÅ {ks=] funs'kd] HkwxHkZ ty foHkkx] mRrj izns'k rFkk eq[; vfHk;ark] y?kq flapkbZ o`Rr] y[kuÅ ls izkIr dh tk ldrh gSA

4& d`i;k mijksDr funsZ'kksa dk dM+kbZ ls vuqikyu djus gsrq vius v/khuLFk dk;Zjr laLFkkvksa dks vius Lrj ls vko';d funsZ'k tkjh djus dk d"V djsaA blds vfrfjDr jsu okVj gkosZfLVax dh fofHkUu i)fr;ksa ds O;kid izpkj&izlkj gsrq Hkh vko';d dk;Zokgh lqfuf'pr djus dk d"V djsaA

Hkonh;]

¼ Hkksyk ukFk frokjh ½
eq[; lfpo

la[;k 1703A ¼1½@9&vk&1&29&fofo/k@98 ¼vk-c-½ rn~fnukad
izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr%&

1- futh lfpo] ek0 vkokl ea=h@ jkT; vkokl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA
2- vkokl vk;qDr] mRrj izns'k vkokl ,oa fodkl ifj"kn] y[kuÅA
3- mik/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'k A
4- izcU/k funs'kd] mRrj izns'k lgdkjh vkokl la?k fy0A
5- {ks=h; funs'kd] dsUnzh; Hkwty ifj"kn] y[kuÅ {ks=]
6- izcU/k funs'kd] mRrj izns'k ty fuxeA
7- funs'kd] HkwxHkZ ty foHkkx] mRrj izns'kA
8- lnL;@lfpo] mRrj izns'k iznw"k.k fu;U=.k cksMZ] mRrj izns'kA
9- v/;{k] ;w-ih- jsMdksA
10- v/;{k] vkdhZVsDl ,lksfl,'ku] mRrj izns'kA

 

vkKk ls]

¼vrqy dqekj xqIrk½
lfpo

 

la[;k % 3671@9&vk&1&17 fofo/k@03 ¼vk-c-½


izs"kd]
Jh ts- ,l- feJ]
lfpo]
mRrj izns'k 'kklu


lsok esa]
1- vkokl vk;qDr] 3- v/;{k]
m- iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn] leLr fo'ks"k {ks= fodkl izkf/kdj.k]
y[kuÅA mRrj izns'kA
2- mik/;{k] 4- v/;{k]
leLr fodkl izkf/kdj.k] fu;U=d izkf/kdkjh]
mRrj izns'kA leLr fofu;fer {ks=] mRrj izns'kA
vkokl ,oa 'kgjh fu;kstu vuqHkkx&1 y[kuÅ % fnukad 19 twu] 2003

fo"k;% jsu okVj gkosZfLVax dh uhfr ds fdz;kUo;u gsrq dk;Z&;kstuk ds lEcU/k esa A


egksn;]
vki voxr gSa fd izns'k esa rhoz uxjh;dj.k ,oa ty lzksrksa ds vR;f/kd nksgu ds dkj.k Hkwfexr ty Lrj fujUrj fxjrk tk jgk gS ftlls dq,a ,oa cksj oSYl] vkfn lw[k jgs gSa vkSj uydwiksa dh {kerk esa Hkh deh vkbZ gSA ,slh vk'kadk gS fd Hkwty Lrj ds fxjus dk ;fn ;gh dze cuk jgk rks vkxkeh dqN o"kksa esa Hkwfexr ty lzksr lekIr gks tk,axs vkSj ekuo lH;rk dks Hkkjh ty ladV dk lkeuk djuk iM+sxkA
2- Hkwfexr ty ds fxjrs Lrj ds n`f"Vxr ,oa ty dh c<+rh ekax dks ty laj{k.k ,oa orZeku tykiwfrZ O;oLFkk esa lq/kkj ykdj iw.kZ fd;k tk ldrk gSA ijUrq nksuksa ek/;eksa dks viuk, tkus esa foRrh; lalk/kuksa dh vko';drk gksxh] vr% is; ty dh c<+rh ekax ds n`f"Vxr ty lalk/ku dk laj{k.k ,oa fxjrs ty Lrj dks jksdus ds fy,] rkykc] iks[kj] >hy dk lqn`<+hdj.k ,oa mfpr j[k&j[kko] ty dk lnqi;ksx ,oa jsu okVj gkosZfLVax tSls mik; viuk;k tkuk vfuok;Z gks x;k gSA bl gsrq xzkeh.k {ks=ksa ds lkFk&lkFk 'kgjh {ks=ksa esa o"kkZ ty ds lap;u dks yksdfiz; cukus dh egrh vko';drk gSA mDr mn~ns'; dh iwfrZ gsrq jsu okVj gkosZfLVax dh ljy] dq'ky ,oa de ykxr okyh i)fr;ksa dks viuk, tkus gsrq eq[; lfpo] mRrj izns'k ds Lrj ls 'kklukns'k la[;k 1703 ,@9&vk&1&29&fofo/k@98 ¼vk-c-½ fnukad 12 vizSy] 2001 ds v/khu foLr`r fn'kk& funsZ'k tkjh fd, x, Fks; ijUrq 'kklukns'k esa fufgr O;oLFkkvksa ds fdz;kUo;u gsrq lEcfU/kr laLFkkvksa }kjk vHkh xEHkhj iz;kl ugh fd, x, gSaA
3- bl lEcU/k essa eq>s ;g lwfpr djus dk funs'k gqvk gS fd HkwxHkZ ty ds fxj jgs Lrj ds [krjs ds n`f"Vxr jsu okVj gkosZfLVax dks ykxw fd;k tkuk vfuok;Z gks x;k gSA vr% jsu okVj gkosZfLVax dh uhfr dk fdz;kUo;u lqfuf'pr djus gsrq vkokl ,oa 'kgjh fu;kstu foHkkx ,oa uxj fodkl foHkkx ds leUo; ls uxjh; {ks=ksa ds fy, ,d dk;Z&;kstuk cukbZ xbZ gS ftldk fdz;kUo;u bl o"kkZ _rq esa ,d vfHk;ku ds :i esa fd;k tkuk izLrkfor gSA dk;Z&;kstuk ds fdz;kUo;u gsrq izfdz;k ,oa le;&lkfj.kh Hkh fu/kkZfjr dh xbZ gSA jsu okVj gkosZfLVax gsrq lsUVªy xzkm.M okVj cksMZ dh xkbZMykbZUl ij vk/kkfjr lkexzh ladfyr dh xbZ gS ftlesa fofHkUu izdkj ds jsu okVj gkosZfLVax LVªDplZ ds fMtkbu ,oa okVj gkosZfLVax iksVsfU'k;y ds vkadyu dh i)fr nh xbZ gSA ;g lqfuf'pr djuk vko';d gksxk fd jsu okVj gkosZfLVax LVªDplZ dk fuekZ.k ekud rduhd ds vuqlkj gks rFkk o"kkZ ty U;wure vko';d xgjkbZ rd gh Hkwfe ds vUnj izos'k djk;k tk, rkfd HkwxHkZ ty lzksrksa ds iznw"k.k dh leL;k mRiUu u gksA blds vfrfjDr lsUVªy xzkm.M okVj cksMZ@mRrj izns'k xzkm.M okVj cksMZ }kjk fpfUgr ,sls {ks= tks tyjks/k (Water logging) dh leL;k ls xzLr gSa] esa jsu okVj gkosZfLVax iz.kkyh dks u viuk;k tk,A lEcfU/kr izkf/kdj.k@l{ke izkf/kdkjh dk ;g nkf;Ro gksxk fd xzkm.M okVj cksMZ ls ty eXu {ks= dk izekf.kr ekufp= izkIr dj mls turk dh tkudkjh gsrq Hkh izdkf'kr djsaA
4- mi;qZDr dk;Z&;kstuk ,oa vU; fooj.k rFkk izxfr ds vuqJo.k gsrq fu/kkZfjr izi= ¼,e-ih-vkj&22½ dh izfrfyfi layXu djrs gq, eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd dk;Z&;kstuk dks ,d vfHk;ku ds :Ik esa fdz;kfUor djus gsrq fufnZ"V izfdz;kuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr djsa rFkk izR;sd ekg dh izxfr vk[;k ekfld ,e-ih-vkj- ds lkFk fu;fer :Ik ls vkokl cU/kq dks miyC/k djkus dk d"V djsaA vkokl ,oa fodkl ifj"kn rFkk fodkl izkf/kdj.kksa }kjk dk;Z&;kstuk ls lEcfU/kr dk;Zdze dks lefUor] le;c) ,oa izHkkoh :i ls fdz;kfUor djus dk O;fDrxr mRrjnkf;Ro dze'k% vkokl vk;qDr rFkk lEcfU/kr mik/;{k dk gksxkA
5- bl gsrq uxj Lrjh; dk;kZy;ksa esa ^^jsu okVj gkosZfLVax o ty lEo)Zu lsy** dk xBu fd;k tk, ,oa fdlh ofj"B vf/kdkjh dks izHkkjh cuk;k tk,A LFkkuh; Lrj ij O;fDr;ksa@laLFkkvksa dks izf'kf{kr dj mUgsa fdz;kUo;u gsrq ukfer djuk Hkh mfpr gksxkA ;fn izkf/kdj.k@vkokl ifj"kn ds dk;kZy; Lrj ij ,d fMohtu ukfer fd;k tk lds] tks mfpr ykxr ij ;kstuk dk le;c) fdz;kUo;u djk lds rks vPNs ifj.kke izkIr gks ldsaxsA
6- eq>s ;g Hkh dgus dk funs'k gqvk gS fd Hkwty lalk/kuksa ds laj{k.k o lEo)Zu ds n`f"Vxr 'kklu }kjk 300 oxZ ehVj ls vf/kd {ks=Qy ds uo fufeZr gksus okys leLr izd`fr ds Hkouksa esa rRdky izHkko ls :Q Vki gkosZfLVax vfuok;Z fd, tkus dk fu.kZ; fy;k x;k gSA vr% 'kklukns'k la[;k 1703 ,@9&vk&1&29&fofo/k@98 ¼vk-c-½ fnukad 12 vizSy] 2001 rFkk Hkou fuekZ.k ,oa fodkl mifof/k] 2000 dks mDr lhek rd la'kksf/kr le>k tk,A
7- d`i;k jsu okVj gkosZfLVax dk;Z&;kstuk dks ,d vfHk;ku ds :i esa fdz;kfUor djus gsrq mi;qZDr funs'kksa dk xEHkhjrk ls vuqikyu lqfuf'pr fd;k tk, rFkk bl dk;Zdze dk O;kid izpkj&izlkj fd;k tk,A
Hkonh;]
layXud % mijksDrkuqlkjA

¼ts- ,l- feJ½
lfpo

la[;k % 3671 ¼1½@9&vk&1&17 fofo/k@03 ¼vk-c-½ rn~fnukad
izfrfyfi layXudksa lfgr fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr%&
1- futh lfpo] ek0 vkokl ea=h@jkT; vkokl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA
2- izeq[k lfpo] uxj fodkl foHkkx] mRrj izns'k 'kklu dks bl vuqjks/k ds lkFk izsf"kr fd LFkkuh; fudk;ksa] ty fuxe] tylaLFkku rFkk funs'kd] LFkkuh; fudk; dks dk;Z&;kstuk ds fdz;kUo;u ,oa vuqJo.k gsrq vius Lrj ls vko';d funsZ'k tkjh djus dk d"V djsaA
3- leLr e.Myk;qDr] mRrj izns'k A
4- eq[; uxj ,oa xzke fu;kstd] mRrj izns'kA
5- izcU/k funs'kd] mRrj Hkkjrh; lgdkjh vkokl fuxe fy-A
6- {ks=h; funs'kd] dsUnzh; Hkwty ifj"kn] y[kuÅ {ks=]
7- funs'kd] HkwxHkZ ty foHkkx] mRrj izns'kA
8- lnL;@lfpo] mRrj izns'k iznw"k.k fu;U=.k cksMZ] mRrj izns'kA
9- v/;{k] ;w-ih- jsMdksA
10- v/;{k] vkdhZVsDV~l ,lksfl,'ku] mRrj izns'kA
layXud %
1- dk;Z&;kstuk ¼01 i`"B½
2- dk;Zokgh ,oa le;&lkfj.kh ¼01 i`"B½
3- izxfr vk[;k gsrq izi= ¼01 i`"B½
4- okVj gkosZfLVax eSuqoy ¼35 i`"B½

vkKk ls]


¼lat; HkwljsM~Mh½
fo'ks"k lfpo