Top of the Page

la[;k& 3201@9&vk&1&02&1fo@2000

izs"kd]

ts- ,l- feJ]

lfpo]

vkokl foHkkxA

lsok esa]

1- vkokl vk;qDr]

mRrj izns'k vkokl ,oa fodkl ifj"kn]

mRrj izns'kA

2- mik/;{k]

leLr fodkl izkf/kdj.k]

mRrj izns'k A

vkokl vuqHkkx&1 y[kuÅ; fnukad% 12 vxLr] 2002

fo"k;% **ou&Vkbe lsVyesUV ;kstuk**&vks-Vh-,l-&2002 ;kstuk dk lapkyuA

egksn;]

fodkl izkf/kdj.kksa rFkk mRrj izns'k vkokl ,oa fodkl ifj"kn ds fMQkYVj vkoafV;ksa] dzsrkvksa o _.k x`ghrkvksa ds izdj.kksa ds lek/kku gsrq 'kklu }kjk o"kZ 2000 ,oa rRi'pkr o"kZ 2001 esa forFk lek/kku ;kstuk vksVh,l ykxw dh x;h FkhA 'kklu ds laKku esa vk;k gS fd vHkh Hkh cMh la[;k esa vkoaVh Hkqxrku esa fMQkYVj gS ftlds dkj.k izkf/kdj.kksa@ifj"kn ds cdk;s dh olwyh vo:) gSA vr% 'kklu }kjk lE;d~ fopkjksijkUr fMQkYVj vkoafV;ksa ds izdj.kksa dks fofu;fer djus gsrq ,d vkSj volj iznku djrs gq;s vksVh,l ds laca/k esa iwoZ esa fuxZr leLr 'kklukns'kksa dks vfrdzfer djrs gq, ;g ;kstuk fuEuor~ ykxw fd;s tkus dk fu.kZ; fy;k x;k gS%&&

1- ;kstuk fdl Js.kh ds vkoafV;ksa ij ykxw gksxh%

1 lHkh vkoklh; rFkk xzqi gkmflax Hkw[k.Mksa] Hkouksa ds vkoafV;ksa ijA

2 vkoklh; lg&O;olkf;d lEifRr;ksa ij A

3 fu/kkZfjr njksa ij vkoafVr O;olkf;d lEifRr;ksa ijA

4 ;g ;kstuk uhykeh ds vk/kkj ij vkoafVr vkoklh; ,oa O;olkf;d lEifRr;ksa ij ykxw ugha gksxhA

2- fl)kUr%

1 vksVh,l ;kstukUrxZr lHkh fMQkYVj vkoafV;ksa ls lk/kkj.k C;kt] tks lEifRr ds vkoaVu ds le; fd'rksa ds fu/kkZj.k ij ykxw C;kt nj ds cjkcj gksxk] fy;k tk;sxkA

2 vkoafV;ksa ls fdlh Hkh izdkj dk n.M C;kt ugha fy;k tk;sxkA fMQkYV dh vof/k dk C;kt Åifjfyf[kr fl)kUr 1 ds vuqlkj fy;k tk;sxkA

3 vkoaVh }kjk fd;s x;s Hkqxrku loZizFke fMQkYV dh vof/k ds C;kt] vksVh,l vk/kkj ij vkWxf.kr C;kt rnksijkUr cdk;k ewy /kujkf'k ds lkis{ka lek;ksftr fd;s tk;sxsa A

3- ;kstuk dh vof/k%

1 ;g ;kstuk fnukad 16-08-02 ls 15-09-02 rd lkekU; izkslsflax 'kqYd lfgr ykxw gksxhA

2 ;ksstuk fnukWd 16-09-02 ls 15-10-02 rd foyEc izkslsflax 'kqYd lfgr izo`Rr jgsxhA

4- 1 fodkl izkf/kdj.k@m- iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn }kjk fMQkYVlZ vkoafV;ksa dh lwph ;kstuk ykxw djus dh frfFk ls iwoZ rS;kj djok yh tkosxh rFkk lwph dk izdk'ku U;wure 2 jkT; Lrjh; yksdfiz; lekpkj i=ksa esa djok;k tk;sxkA

2 ;kstuk ykxw djus ds 5 fnuksa ds vUnj gh lHkh fMQkYVlZ dks ,d uksfVl nh tk;sxh ftlds ek/;e ls mUgsa cdk;k /kujkf'k dh tkudkjh nsrs gq;s lwfpr fd;k tk;sxk fd os fnukad 16-08-02 ls 15-9-02 rd ykxw vksVh,l ;sktuk ds vUrZxr izLrj& 5 1 esa mfYyf[kr lkekU; izkslsflax 'kqYd lfgr vkosnu i= tek djok dj vius izdj.kksa dk fuLrkj.k djok ysa] ,slk u djus dh fLFkfr esa mudk vkoaVu fu;ekuqlkj fujLr dj fn;k tk;sxk rFkk bl ckr dk mYys[k fo'ks"k :i ls fd;k tk;sxk fd ;fn fdlh fMQkYVj ls fu/kkZfjr vof/k esa lanfHkZr ;kstuk ds vUrxZr vkosnu i= ns fn;k gS rks mlds dsl esa mDr uksfVl Lor% fujLr ekuh tk;sxhA

3 fu/kkZfjr vof/k ds mijkUr izLrj& 5 2 esa mfYyf[kr foyEc 'kqYd lfgr fnukad 16-9-02 ls 15-10-02 rd vkosnu i= izLrqr fd;s tk ldsxsa] ftlds fy;s vkosnd dks foyEc ds dkj.kksa dks mYys[k djrs gq;s vkosnu i= izLrqr djuk gksxkA

5 1 fnukd 16-08-02 ls 15-09-02 rd vkosnu i= ds lkFk fuEuor~ lkekU; izkslsflax 'kqYd yh tk;sxhA

lkekU; izkslsflax 'kqYd dh njsa fuEuor~ gksxh %&

dzekWd

lEifRr dk izdkj

/kujkf'k :- esa

1

bZ-MCyw-,l-

100-00

2

,y-vkbZ-th-

200-00

3

,e-vkbZ-th-],p-vkbZ-th- vkoklh; Hkou ,oa Hkw[k.M

300-00

4

vkoklh; lg O;olkf;d lEifRr;kW

400-00

5

fu/kkZfjr njksa ij vkoafVr O;olkf;d lEifRr;kW

500-00

2 foyEc izkslsflax 'kqYd dh njsa fuEuor~ gksxh %&

dzekWd

lEifRr dk izdkj

/kujkf'k :- esa

1

bZ-MCyw-,l-

200-00

2

,y-vkbZ-th-

400-00

3

,e-vkbZ-th-],p-vkbZ-th- vkoklh; Hkou ,oa Hkw[k.M

600-00

4

vkoklh; lg O;olkf;d lEifRr;kW

800-00

5

fu/kkZfjr njksa ij vkoafVr O;olkf;d lEifRr;kW

1000-00

uksV %& izkslsflax 'kqYd rFkk foyEc izkslsflax 'kqYd cSad MkQ~V vFkok udn ds :i esa ns; gksxk tks u rks okil fd;k tk;sxk vkSj u gh cdk;s esa lek;ksftr gksxkA

2 vkosnu i= izkIr gksus ds 30 fnu ds Hkhrj izdj.k dk fuLrkj.k vo'; dj fn;k tk;A

3 leLr izkf/kdj.kksa@ifj"kn dk;kZy;ksa esa lek/kku ds fy;s mik/;{kksa@vkokl vk;qDr }kjk vf/kdkjh ukfer fd;s tk;sxsa] tks muds le{k izLrqr ekeyksa ds fuLrkj.k vkSj vkoaVh }kjk igys ls tek dh x;h /kujkf'k ds fooj.k ds lR;kiu gsrq mRrjnk;h gksxsaA fu/kkZfjr vof/k esa layXu izk:i esa vkosnu i= izkIr gksus ij muds }kjk mDr fooj.k ds vk/kkj gh ij vkoaVh dks cdk;k /kujkf'k dh x.kuk dj vufUre fMekUM uksV mlh fnu miyC/k djk fn;k tk;sxk A vkoaVh ls leLr cdk;s dh 1@2 /kujkf'k dks vf/kdre 15 fnu esa tek djus dk volj fn;k tk;sxkA blh vof/k esa vf/kdkjh foHkkxh; vfHkys[kksa ls vkosnd dh tek /kujkf'k vkfn dk lR;kiu dj ysxsa vkSj ;fn dksbZ vUrj gqvk rks mldk lek/kku djrs gq;s okLrfod cdk;k /kujkf'k dk vfUre ekxi= vkoaVh dks mDr fu/kkZfjr frfFk dks tkjh djsxsaA bl ekWx i= esa iwoZ esa tek 1@2 /kujkf'k dk lek;kstu djrs gq;s 'ks"k 'kq) cdk;k /kujkf'k dks vf/kdre 15 fnu esa ,deq'r tek fd;k tk;sxkA

4 ;fn lwpuk nsus ds 15 fnu ds vUnj lEiw.kZ ns; /kujkf'k vFkok mldh 1@2 /kujkf'k vkoaVh }kjk tek ugha dh tkrh gS vFkok mlds 15 fnu ckn 'ks"k 1@2 /kujkf'k tek ugha dh tkrh gS rks ;g lek/kku ;kstuk ml vkoaVh ij ykxw ugha gksxh vkSj iwoZ O;oLFkk ds vuqlkj mlls olwyh@vkoaVu fujLrhdj.k@csn[kyh dh dk;Zokgh dh tk;sxhA

5 leLr fodkl izkf/kdj.kksa ds mik/;{k@vkokl vk;qDr ;g lqfuf'pr djsaxs fd ,d i{k dh le;lhek esa izR;sd vkosnd dh cdk;k /kujkf'k dh lR;kfir x.kuk mls izkIr djk nh tk; vkSj cdk;k ekeyksa dk fooj.k dkj.kksa lfgr muds le{k izLrqr gks tk;] rkfd ,sls ekeyksa dk lek/kku muds Lrj ls fd;k tk ldsA

6 izkf/kdj.kksa }kjk] cSadks ds lkFk leUo; dj] _.k dh lqfo/kk Hkh izkf/kdj.k izkxa.k es gh miyC/k djk;h tk;sxhA

6- vksVh,l varxZr izdj.k dk fuLrkj.k gks tkus ds mijkUr lEifRr dh jftLVh dh dk;Zokgh rRdky dj nh tk;sxhA lc jftLVkj dh vuojr~ miyC/krk ftyk eftLVsV }kjk djk;h tk;sxhA

7- bl ;kstuk ds lQy fdz;kUo;u gsrq izkFkZuk&i= izkIr djus ds fy, f'kfoj yxk, tk,A izkIr lHkh izkFkZuk&i=ksa dk ;kstukokj C;kSjk dEI;wVj ij j[kk tk;A

8- bl ;kstuk dk O;kid izpkj&izlkj lekpkj i=ksa esa] jsfM;ks rFkk dsfcy@Vsyhfotu ij fd;k tk;A blds vfrfjDr eq[; LFkkuksa rFkk fofHkUu dkyksfu;ksa esa Hkh gksfMZXl ds ek/;e ls izpkj fd;k tk;] blesa ;kstuk dh eq[; fo'ks"krkvksa dk mYys[k fd;k tk;sxkA

9- ;kstuk dh lQyrk gsrq mik/;{k@vkokl vk;qDr Lo;a lkIrkfgd leh{kk djsaxsA 'kklu Lrj ij fodkl izkf/kdj.kksa@ifj"kn dh cSBd esa bl ;kstuk dk Hkh vuqJo.k fd;k tk;sxkA

10- bl ;kstukof/k esa izkIr vkosnuksa] ,d i{k esa lR;kfir fooj.kksa vkfn ds fo"k; esa lwpuk layXu izk:i ij 'kklu dks Hksth tk;sxhA

11- vks-Vh-,l- ;kstuk ds fy, vkosnu dk izk:i] dSYdqys'ku eseks rFkk ;kstuk dh ikf{kd izxfr 'kklu dks miyC/k djkus gsrq izk:i layXu gSaA

12- izkf/kdj.k rFkk m-iz- vkokl ,oa ifj"kn dks x.kuk gsrq lkQ~Vos;j 'kklu }kjk vks-Vh-,l- ;kstuk izkjEHk gksus dh frfFk ls iwoZ miyC/k djk;k tk;sxkA

d`i;k mijksDrkuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr djkus dk d"V djsaA

layXud&;FkksifjA

Hkonh;]

g0@&

ts- ,l- feJ

lfpo

la[;k& 32011@9&vk&1&02] rn~fnukdA

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr %&

 1. futh lfpo] ek- vkokl ea=h] mRrj izns'k 'kkluA
 2. v/;{k] leLr fodkl izkf/kdj.k] mRrj izns'kA
 3. vf/k'kklh funs'kd] m- Ikz- vkokl cU/kqA
 4. egkfujh{kd]fucU/ku dks lHkh izkf/kdj.kksa esa vko';drkuqlkj lc jftLVkj dh bl vof/k esa miyC/krk lqfuf'pr djkus ds Li"V funZs'k fn;s tkus gsrq A
 5. izeq[k lfpo] dj ,oa fucU/ku foHkkxA
 6. izeq[k LVkQ vkfQlj] eq[; lfpoA
 7. izeq[k lfpo] eq[; ea=h A
 8. xkMZ QkbZy gsrqA

vkKk ls]

g0@&

lat; HkwljsM~Mh

fo'ks"k lfpo

izkf/kdj.k@ifj"kn------------------------------------

fMQkYV ds ,d ckj lek/kku (OTS-2002) ;kstuk gsrq vko';d lwpuk

1. Name :

                                                           

2. Property No. :

3. Name of Scheme :

4. Category of Property :

5. dqy ewY; ftl ij fd'rksa dh x.kuk dh xbZ gS :0 %

OTS Amount Paid On/By Date :

.

.

6. Rate of Interest :

.

   

Instalment Details fd'rksa dk fooj.k

7. ;fn lHkh fd'rsa leku gSa %

Instalment Amount :

           

.

   

Periodicity :

ekfld@=Sekfld@N%ekgh@okf"kZd

Number of Instalment :

     

First Instalment Due Date :

/

/

       

8- ;fn fd'rksa dh /kujkf'k fHkUu gS vFkok ns;rk dk le; ekfld@=Sekfld vkfn ugha gS

Instalment Amount :

.

Date :

/

/

   

Instalment Amount :

.

Date :

/

/

 

Instalment Amount :

.

Date :

/

/

       

Instalment Amount :

.

Date :

/

/

   

 


PAYMENT DETAILS Hkqxrku fooj.k

 

Hkqxrku /kujkf'k Hkqxrku frfFk;kWa

Payment Amount :

           

.

   

Date :

   

/

   

/

       

 

Payment Amount :

           

.

   

Date :

   

/

   

/

       

Payment Amount :

           

.

   

Date :

   

/

   

/

       

Payment Amount :

           

.

   

Date :

   

/

   

/

       

 

Payment Amount :

           

.

   

Date :

   

/

   

/

       

 

layXud %

  1. vkoaVu i= dh izfrfyfi gLrk{kj
  2. Hkqxrku dh jlhnksa dh izfrfyfi;k la[;k----------------- uke

i=kpkj gsrq irk

 

Hkjus gsrq funsZ'k %

 1. ewY; dk fooj.k ;fn ifjofrZr gqvk gks rks la'kksf/kr fooj.k vuqlkj gh nsaA
 2. ;fn lHkh fd'rsa ,d leku gSa rFkk mudh ns;rk =Sekfld@ekfld@N%ekgh@okf"kZd gSa rks dzekad&7 esa HkjsaA ;fn fd'rksa dh /kujkf'k vyx vyx gS vFkok ns;rk dk le; ekfld@=Sekfld vkfn vuqlkj ugha gS ;k fd'rksa dh /kujkf'k vyx&vyx gS] rks dzekad&8 HkjsaA
 3. ;g ;kstuk dsoy ewY; ds ckjs esa gSA vU; ns;rk,sa] ;fn dksbZ gksa] ij ;g ykxw ugha gSA mldk Hkqxrku lkekU; :i esa vyx ls djuk gksxkA

 

vks0Vh0,l0 ;kstuk dk ikf{kd (Fortnightly) izxfr fooj.k izi=

fnukad 1@15------------] 2002 dh fLFkfr

izkf/kdj.k dk uke %

:0 yk[k esa

VufUre (Tentative)

vks0Vh0,l0 eseks

fuxZr fd, x;s

vfUre (Final)

vks0Vh0,l0 eseks

fuxZr fd, x;s

vks0Vh0,l0 ds vUrxZr

tek /kujkf'k

vks0Vh0,l0 varxZr

iw.kZ ekeys

Ik{k esa

dzfed

Ik{k esa

dzfed

Ik{k esa

dzfed

la[;k

/kujkf'k

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

lEcfU/kr vf/kdkjh dk gLrk{kj@eqgj

 

 

forFk lek/kku ;kstuk&2002

le; lkfj.kh ,oa fdz;kUo;u dh j.kuhfr

dz-l

dk;Z fcUnq

le; lkfj.kh

fnukd

fdz;kUo;u dh j.kuhfr

1

'kklukns'k@vkosnu i= dk eqnz.k

14-08-02

rd

'kklukns'k ,oa vkosnu i=dk eqnz.k m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn rFkk izkf/kdj.kksa ds Lrj ij djk;k tk,A bldk ewY; :-&5-00 j[kk tk,A

2

Tkurk dks 'kklukns'k ,oa vkosnu i= dh miyC/krk

16-08-02 ls

fodkl izkf/kdj.k@m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn esa fo'ks"k dkm.Vj LFkkfir dj 'kklukns'k ,oa vkosnu i= dh fcdzh dh tk,A

3

m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn ,oa izkf/kdj.kksa }kjk Vheksa dk xBu

20-08-02

rd

uxj dks tksUl] {ks=] dkyksfu;ksa esa ckWVdj mUgsa ,d vf/kdkjh ds varxZr j[kk tk, tks ;kstuk ds fdz;kUo;u gsrq mRrjnk;h gksaxsA

4

vks-Vh-,l- ;kstuk dk vorj.k

16-08-02

ls

leLr fodkl izkf/kdj.k@m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn esa ,d leku izo`Rr gksxhA

5

;kstuk dk izpkj&izlkj

14-8-02 ls

14-10-02

rd

 • vkokl cU/kq % izeq[k lekpkj i=ksa ds ek/;e ls A
 • izkf/kdj.k@m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn % lekpkj i=ksa] gS.M fcy] dscy Vh-oh-] Lihdj;qDr eksckby xkM+h ds ek/;e lsA

6

DSEi~l dk vk;kstu

20-08-02

ls

15-10-02

rd

{ks=okj dSEi yxk, tk,W budk izpkj fd;k tk,A leLr vkSipkfjdrk,W dSEi es iw.kZ djus dh lqfo/kk nh tk,A

7

vks-Vh-,l- ;kstuk dk lekiu

 • lkekU; 'kqYd lfgr
 • foyEc 'kqYd lfgr

15-10-02

15-9--02

15-10-02

leLr fodkl izkf/kdj.k@m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn esa ,d leku ykxw dh tk,A

8

FMQkYVj vkoafV;ksa ds vkoaVu fujLrhdj.k gsrq fu;ekuqlkj dk;Zokgh izkjEHk

16-10-02 ls

15-11-02

vkokl vk;qDr] m-iz- vkokl ,oa fodkl ifj"kn Lrj ij fMQkYVj vkoafV;ksa ds fo:) fujLrhdj.k dh dk;Zokgh fu;ekuqlkj dh tk,A

9

'kklu Lrj@vkokl cU/kq Lrj ij vuqJo.k

22-08-02 ls

15-12-02 rd

vkokl cU/kq ,oa 'kklu ds fo'ks"k lfpo Lrj ij lkIrkfgd leh{kk dh tk,xhA

10

Lkfpo]vkokl Lrj ij vuqJo.k

31-08-02 ls

15-12-02

lfpo] vkokl }kjk ikf{kd leh{kk dh tk,xhA